Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • Съобщение за ПУП-ПР за част от кв.111,гр.Брацигово

  07-10-2021

  до

  КОСТАДИН НАЙДЕНОВ ЛЕНГЕРОВ- гр. Пещера, ул. Петрунка № 19, ет. 1, ап. 1 / за имот 06207.501.664/

  ДИМИТЪР БОРИСОВ КРЪСТЕВ - гр. София, жк. Христо Смирненски № 47 А, ет. 13, ап.73 / за имот 06207.501.663/

  ТОДОР ВАСИЛЕВ МАРИНОВ  - с. Брестник, ул. Хан Аспарух № 16 /за имот 06207.501.666/

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПР  за част от кв.111по Регулационния план на гр. Брацигово, съставляващ имот с идентификатор 06207.501.664 по Кадастрална карта и Кадастрални регистри на гр. Брацигово. С плана за регулация се предвижда регулационните линии да се преместят по имотните, с устройствена зона „Жм". Новообразувания УПИ приема актуалния номер на имот от КККР и става УПИ ХII-664 в кв.111 по регулационния план на гр. Брацигово. Изменението е по искане от Костадин Найденов Ленгеров.

              Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

   Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • Съобщение за ПУП-ПРЗ, м. Широкото ливаде,гр.Брацигово

  04-10-2021

  до

  СТЕФАНА ТОМОВА СТЕФАНОВА - гр. Пещера, ул. Хан Пресиян № 16, ет. 1, ап. 1 / за имот 61220.18.333/

  СОФИЯ ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА - гр. Пещера, ул. Александър Стамболийски № 34 А / за имот 61220.18.333/

  ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЪЛЕВ - с. Мокрище, ул. Деветнадесета № 13 /за имот 61220.18.358/

  МАРИЯ ТОДОРОВА ГЪЛЕВА - с. Мокрище, ул. Деветнадесета № 13 /за имот 61220.18.358/

  РОСИЦА АНГЕЛОВА МАНОЛЧЕВА - с. Равногор, ул. Първа № 41 /за имот 61220.18.358/


  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ  за част от местност „Широкото ливаде" ПИ с  идентификатор 61220.18.732 по Кадастрална Карта на с.Равногор. С плана за регулация за ПИ с  идентификатор 61220.18.732 се обособява  УПИ I- 732 „ За жилищно строителство „ и  се променя трайното предназначение на територията- урбанизирана територия. Изменението е по искане от „ ЮКИ 108 " ЕООД.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

         Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ. Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • Съобщение за ПУП-ПРЗ и РУП за част от кв.68,гр.Брацигово

  04-10-2021

  ДО

  УНИВЕРСАЛ ЕООД с управител ИВАН АНГЕЛОВ ВАСИЛЕВ - гр.Пловдив, ул."Копривщица" №24,ет.2,ап.5  /за имот с идентификатор 06207.502.1069/

  ЕЛЕНА ДОНЧЕВА БОЖИНКОВА - гр.Пловдив, бул.Васил Апрелов №95, ет.6,ап.31 /за имот с идентификатор 06207.502.1124/

  ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА СТОЯНОВА - гр. София, жк Обеля 2 № 242, ет.4,ап.17 /за имот с идентификатор 06207.502.1124/

   С Ъ О Б Щ Е Н И Е

             Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за част от кв.68, УПИ IV-927 и УПИ V-928 по регулационния план на гр.Брацигово, съставляващи имоти с идентификатори 06207.502.1067 и 06207.502.1068 по Кадастрална карта и Кадастрални регистри на гр.Брацигово. Изменението е по искане от Ангел Иванов Пашкулев.

           Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет.2, стая№5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128,ал.3 и 5 от ЗУТ.

  Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • Съобщение за ПУП-ПР за част от кв.118,гр.Брацигово

  04-10-2021

  ДО

  ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ МЛАДЕНОВ - гр.Пловдив, ул."Копривщица" № 22,ет.11,ап.65  /за имот с идентификатор 06207.501.646/

  РАЙНА ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА - гр.Пловдив, ул."Димитър Талев" № 132,ет.7,ап.16  /за имот с идентификатор 06207.501.646/

  СЪБИНА СТОЯНОВА АПОСТОЛОВА - гр. Пловдив,бул.Копривщица №21,ет.1,ап.3 /за имот с идентификатор 06207.501.644/

  ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА ТОНЕВА МУШЕН - гр. Пловдив, жк Тракия №109,вх.Д,ет.4,ап.15/за имот с идентификатор 06207.501.649/

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

             Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПР за част от кв.118, УПИ II по регулационния план на гр.Брацигово, съставляващ имот с идентификатор 06207.501.645 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр.Брацигово. Изменението и по искане на Елена Илиева Гемиева и Христо Стойчев Василев.

           Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет.2, стая№5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128,ал.3 и 5 от ЗУТ.

  Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК

 • Съобщение за Заповед № РД-592/01.09.2021г.

  04-10-2021

  ДО

  ИЛИЯ ДИМИТРОВ ЧОЛАКОВ - гр.ПАЗАРДЖИК, ул."Дунав" № 14,ет.3,ап.7  /за имот с идентификатор 06207.501.185/

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

             Съобщаваме  Ви, че със Заповед № РД-592/01.09.2021г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП-ПР за част от кв.19, УПИ ХХVI-301 и УПИ ХХVII-305 по регулационния план на гр.Брацигово, съставляващи имоти с идентификатори 06207.501.209 и 06207.501.210 по Кадарстрална карта и Кадастрални регистри на гр. Брацигово, с който за сметка на горецитираните УПИ се обособява нов УПИ XXVII-501.292, За жилищно строителство. Изменението е по искане на Васил Георгиев Цапков.

           Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет.2, стая№5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Адменестративен съд.

   

 • Съобщение за ПУП-ПРЗ за част от кв.82,гр.Брацигово

  04-10-2021

  ДО

  ХАНКО СИМЕОНОВ ЙОРДАНОВ - гр.Пловдив, ул."Пловдивска" № 95,ет.4,ап.10  /за имот с идентификатор 06207.502.1491/

  ИВАН ЛУКАНОВ ГОРАНОВ - гр.Пловдив, ул."Карловска" № 17  /за имот с идентификатор 06207.502.1484/

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

             Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.82, УПИ Х-698 по регулационния план на гр.Брацигово, съставляващ имот с идентификатор 06207.502.1491 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр.Брацигово. Изменението и по искане на Вероника Стефанова Костова и Ханко Симеонов Йорданов.

           Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет.2, стая№5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Проекта се намира в Дирекция «СА» при Община Брацигово на ул.Атанас Кабов № 6 А, ет.2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128,ал.3 и 5 от ЗУТ.

  Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК

   

 • Съобщение за Заповед № 593/01.09.2021г.

  04-10-2021

  ДО

  МИХАИЛ ВАСИЛЕВ ГЮЛЕМЕТОВ - гр.Брацигово-4579, ул."Майор Павлов" № 20  /за имот с идентификатор 06207.501.657 /

  ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ГЮЛЕМЕТОВ - гр.Пловдив, "Тракия" № 192,вх.В,ет.4,ап.10  /за имот с идентификатор 06207.503.11 /

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

             Съобщаваме  Ви, че със Заповед № РД-593/01.09.2021г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.3, УПИ ХХI-1472 по регулационния план на гр.Брацигово, с който регулационните граници па същия УПИ минават по имотната граница на имот с идентификатор 06207.503.14 по Кадастрална карта и Кадастрални регистри на гр.Брацигово, както е и владеенето на собственика по документ за собственост за собственост на горецитирания имот. Изменението е по искане на Тодор Атанасов Славов.

           Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет.2, стая№5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Проекта се намира в Дирекция «СА» при Община Брацигово на ул.Атанас Кабов № 6 А, ет.2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Адменестративен съд

 • Заповед №РД-630/24.09.2021г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

  24-09-2021

  24.09.2021г. Заповед №РД-630/24.09.2021г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

   

  З А П О В Е Д:

  № РД-630/24.09.2021г. 

  На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение V

  от протокол № 8/18.08.2021г. на ОбЕСУТ

   

        Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв. 6, УПИ VIII-243 и УПИ ХII- 243 по плана на с.Исперихово, общ.Брацигово съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.


  КМЕТ:........./п/...............

                            /Н.Казакова

 • Относно имот с идентификатор 06207.5.314 по КККР на гр.Брацигово, за който няма данни за собственост.

  24-09-2021

   Относно имот с идентификатор 06207.5.314 по КККР на гр.Брацигово за който няма данни за собственост.

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Съобщаваме  Ви, че със Заповед № РД-594/01.09.2021г. на Кмета на Община Брацигово е одобрен   ПУП - ПРЗ  за част от местност „Нерзето" ПИ с идентификатор 06207.5.27 по Кадастрална Карта на гр.Брацигово. С плана за регулация за ПИ с  идентификатор 06207.5.27 се обособява УПИ II-27 „За жилищно строителство" и  се променя трайното предназначение на територията- урбанизирана територия. Изменението е по искане от Георги Димитров Златанов.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Административен съд. Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • Заповед №РД-629/24.09.2021г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

  24-09-2021

  З А П О В Е Д

  № РД-629/24.09.2021г. 

  На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение III

  от протокол № 9/21.09.2021г. на ОбЕСУТ

        Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв. 55, УПИ V-903,904, УПИ VII-902 и УПИ IХ- 901 по РП на гр.Брацигово /имоти с идентификатори 06207.503.1420, 06207.503.1419 и 06207.503.1418 по КККР на гр.Брацигово/ съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.


  КМЕТ:........./п/...............

                            /Н.Казакова

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик