Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 1 и ал.2 от АПК

  11-09-2018

  ДО

   Н-ЦИ ГЕОРГИ ВЪРБАНОВ ДЕЧЕВ  /за имот 039047/

  ГЕОРГИ ИВАНОВ ДЕЧЕВ - гр. Пещера, ул. „Симон Налбант" № 4, ет. 4, ап. 2

  НЕЙЧО ИВАНОВ ДЕЧЕВ - гр. Пещера, ул. „Симон Налбант" № 51, ет. 2, ап. 12

  ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ДЕЧЕВА - обл. Пловдив, общ. Марица, с. Труд, бул. „Д-р Г.Димитров" №33

  МАГДАЛЕНА НЕЙЧЕВА ДЕЧЕВА - обл. Пловдив, общ. Марица, с. Труд, бул. „Д-р Г.Димитров" №33

  ГЕОРГИ ИЛИЕВ ПЕТКОВ - гр. Брацигово, ул. „Брациговска Комуна" № 3

  ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ - гр. Пловдив, ул. „Крайова" № 11, ет. 4, ап. 6

  НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ  ПЕТКОВ - гр. Брацигово, ул. Брациговска Комуна" № 3

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  на основание чл. 61, ал. 1 и ал.2 от АПК

   

  Съобщаваме Ви, че е издадено решение  № 571/13.08.2018г. от Министерски съвет за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „ Въздушна линия /ВЛ/ 110 кV ВЕЦ „ Въча 1"- ВЕЦ " Цанков камък" на територията на област Пазарджик с което е определено обезщетение за част от Вашия имот с проектен № 039069, с площ 0,024 дка, образуван от поземлен имот с № 039047, целия с площ 4,411 дка с начин на трайно ползване: пасище, мера, върху който попада стъпка № 74 на обекта, намиращ  се в местност „ Форцово" землището на с.Равногор, община Брацигово.

  ·  Уведомление за инвестиционно намерение от ЕТ "ВИЛИ 05 - ВЕЛИЧКА КРУШАРОВА"

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 1 и ал.2 от АПК

  11-09-2018

  ДО

  Н-ЦИ ЩЕРЬО АТАНАСОВ КРАЙНОВ  /за имот 016035/

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  на основание чл. 61, ал. 1 и ал.2 от АПК

   

  Съобщаваме Ви, че е издадено решение  № 571/13.08.2018г. от Министерски съвет за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „ Въздушна линия /ВЛ/ 110 кV ВЕЦ „ Въча 1"- ВЕЦ " Цанков камък" на територията на област Пазарджик с което е определено обезщетение за част от Вашия имот с проектен № 016100, с площ 0,043 дка, образуван от поземлен имот с № 016035, целия с площ 6,560 дка с начин на трайно ползване: ливада, върху който попада стъпка на стълб № 59 на обекта, намиращ  се в местност „Селчица" землището на с.Равногор, община Брацигово.

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 1 и ал.2 от АПК

  11-09-2018

  ДО

  Н-ЦИ АНГЕЛ ПЕЕВ КЕХАЙОВ  /за имот 000770/

  ПЕЙО АНГЕЛОВ КЕХАЙОВ - гр. ПЛОВДИВ, ул. „Княз Черкаски" № 20, ет. 4, ап. 8

  ЕЛЕНА ХРИСТОСКОВА КЕХАЙОВА - гр. ПЛОВДИВ, бул. „Дунав" № 176, ет. 1, ап. 1

  РОСИЦА ХАРИЗАНОВА ДИМИТРОВА - гр. ПЛОВДИВ, бул. „6-ти септември" №133, ет.4

   

  ХРИСТО ХАРИЗАНОВ КЕХАЙОВ - гр. ПЛОВДИВ, ул. „Данте" №8, ет.2, ап.3

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  на основание чл. 61, ал. 1 и ал.2 от АПК

   

  Съобщаваме Ви, че е издадено решение  № 571/13.08.2018г. от Министерски съвет за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „ Въздушна линия /ВЛ/ 110 кV ВЕЦ „ Въча 1"- ВЕЦ " Цанков камък" на територията на област Пазарджик с което е определено обезщетение за част от Вашия имот с проектен № 002437, с площ 0,024 дка, образуван от поземлен имот с № 000770, целия с площ 10,447 дка с начин на трайно ползване: ливада, върху който попада стъпката на стълб № 35 на обекта, намиращ  се в местност „Владовица" землището на с.Розово, община Брацигово.

 • З А П О В Е Д: № РД - 463/30.08.2018г. На основание чл. 124а, ал.2, от ЗУТ и решение № 519/27.07.2018г. на ОбС - гр.Брацигово

  05-09-2018

  З А П О В Е Д:

   

  № РД - 463/30.08.2018г.

   

  На основание чл. 124а, ал.2,  от ЗУТ и решение № 519/27.07.2018г.

  на ОбС - гр.Брацигово

  .

            

  Да се изработи ПУП-ПРЗ за ХII, кв.2 по плана на  с.Козарско /бивш стопански двор/, общ.Брацигово, съгласно приложената скица - предложение.

  Срок за представяне на плана в дирекция СА към Общинска администрация - 150 дни.

   

   

   

            КМЕТ:........./п/...............

                              /П.Петков/

 • З А П О В Е Д: №РД-469/05.09.2018г. На основание чл. 124а, ал.2, от ЗУТ и решение № 518/27.07.2018г. на ОбС - гр.Брацигово

  05-09-2018

  З А П О В Е Д:

   

  №РД-469/05.09.2018г.

   

  На основание чл. 124а, ал.2,  от ЗУТ и решение № 518/27.07.2018г.

  на ОбС - гр.Брацигово


  Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 111, УПИ  ХІХ по действащия регулационен план на гр.Брацигово, общ.Брацигово, съгласно приложената скица - предложение.

  Срок за представяне на плана в дирекция СА към Общинска администрация - 150 дни.

 • З А П О В Е Д: №РД-471/05.09.2018г. На основание чл. 124а, ал.2, от ЗУТ и решение № 518/27.07.2018г. на ОбС - гр.Брацигово

  05-09-2018

  З А П О В Е Д:

   

  №РД-469/05.09.2018г.

   

  На основание чл. 124а, ал.2,  от ЗУТ и решение № 518/27.07.2018г.

  на ОбС - гр.Брацигово


  Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 111, УПИ  ХІХ по действащия регулационен план на гр.Брацигово, общ.Брацигово, съгласно приложената скица - предложение.

  Срок за представяне на плана в дирекция СА към Общинска администрация - 150 дни.

   

   

            КМЕТ:........................

                              /П.Петков/

 • Уведомление за инвестиционно намерение от ЕТ "ВИЛИ 05 - ВЕЛИЧКА КРУШАРОВА"

  29-08-2018

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение на фирма ЕТ "ВИЛИ 05 - ВЕЛИЧКА КРУШАРОВА" - гр. Кричим за ИП на „Водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение - каптиран извор „Хорището", в с.Жребичко, община Брацигово за бутилиране на трапезна вода", с адрес: област Пазарджик, община Брацигово, с. Жребичко, ПИ 29522.501.96 по кадастрална карта на с.Жребичко, община Брацигово, област Пазарджик. Имотът е публична общинска собственост.

   

  Информацията се намира в Общинска администрация гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов" № 6А, ет.3, ст. №18, Дирекция "СА", тел.03552/20-65, в.120 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

              Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14-дневен срок в Община Брацигово на адрес:  гр.Брацигово - 4579, ул. „ Атанас Кабов" № 6а, е-mail: kmet@bratsigovo.bg или  в РИОСВ - Пазарджик, ул. „ Ген. Гурко" № 3, ет. 4, riewpz@riewpz.org.

          

   

 • Заповеди на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация

  22-08-2018
  Със Заповедите, може да се запознаете ТУК!

 • Съобщение за изменение на ОУП.

  10-08-2018

  СЪОБЩЕНИЕ

   

  Община Брацигово, област Пазарджик, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 520 от 27.07.2018г. Общински съвет гр.Брацигово,  на основание  чл. 21, ал. 1 и т.11 и от ЗМСМА, чл.134, ал.1, т.1 и ал.3,  чл.124а, ал.1 и ал. 5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ

   РЕШИ:

           1. Общинският съвет  одобрява  задание за изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Брацигово за имот  с идентификатор 06207.3.211, м."Герчовица", землище гр.Брацигово, общ.Брацигово.

           2.Общинският съвет  разрешава  изработване  на изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Брацигово за имот  с идентификатор 06207.3.211, м."Герчовица", землище гр.Брацигово, с цел промяна на предназначението на имота от земеделска земя (нива) в урбанизирана територия за жилищно строителство, за която да се предвиди Устройствена зона „Жм"  (Жилищна с малка височина).

           3.Общинският съвет одобрява  задание за проектиране на ПУП-ПРЗ на имот  с идентификатор 06207.3.211, м."Герчовица", землище гр.Брацигово, общ.Брацигово.

           4. Общинският съвет да разрешава изработване на ПУП-ПРЗ на имот  с идентификатор 06207.3.211, м."Герчовица", землище гр.Брацигово, с цел промяна на предназначението му от „нива" в УПИ „За жилищно строителство".

  Достъпът до имота ще се осъществи чрез полски път - имот  с идентификатор 06207.3.102. Електроснабдяването и водоза- хранването на обекта ще се осъществи от съществуващи инфраструктурни обекти, въз основа на издадени становища от съответните експлоатационни дружества, за което ще бъдат изготвени схеми за трасета на захранващи водопровод и електропровод.

   

  Проектът да отговаря на следните изисквания:

  1.Обемът и съдържанието на проекта да са съобразени с чл.104 и чл.108 от ЗУТ и Наредба №8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и правилата за допускане, изменение, процедиране и одобряване на подробните устройствени планове на територията на Община Брацигово.

   2.Проектите да бъдат съобразени с разпоредбите на ЗУТ и всички специализирани законови и подзаконови актове (вкл. необходимите съгласувания с контролните органи, експлоатационните дружества)

   3.Изработването на изменение на ОУП да е от името на  Община Брацигово, а на ПУП-ПРЗ - от Атанас Василев Зааралиев  и проектите да се представят в общината за одобрение в двугодишен срок от влизане в сила на настоящото решение.

   4.На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.

 • ЗАПОВЕД №РД-364/08.08.2018 година На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация

  09-08-2018

   

  ЗАПОВЕД

   

  №РД-364/08.08.2018 година

   

  На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА  и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация, извършена проверка и Протокол от 07.08.2018  на комисия съставена с моя Заповед №РД-357/01.08.2018 г

   

  Н А Р Е Ж Д А М :

  Да бъдат заличени адресни регистрации по постоянен и настоящ адрес в                                  с. Исперихово, община Брацигово,  ул."Шестнадесета"№4, на лицата:

   Петрунка Ангелова Апостолова ЕГН.................

  • Асен Димитров Апостолов ЕГН...................

   Заповедта да се публикува на сайта на община Брацигово и на информационното табло в сградата на общинска администрация гр.Брацигово и бъде изпратена чрез ТЗ"ГРАО" Пазарджик на ГД"ГРАО" София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.

  Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й на заинтересованите лица,  пред Административен съд гр.Пазарджик.

  Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Мария Мадарова - секретар на Община Брацигово.

   

  ПЕТКО ПЕТКОВ             /п/

  Кмет на община Брацигово

                                                                                                                                                 

  Съгласувал:             /п/

  Петя Харизанова- юрист на община Брацигово

   

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик