Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за ПУП-ПРЗ, м. Широкото ливаде,гр.Брацигово

 

04-10-2021

до

СТЕФАНА ТОМОВА СТЕФАНОВА - гр. Пещера, ул. Хан Пресиян № 16, ет. 1, ап. 1 / за имот 61220.18.333/

СОФИЯ ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА - гр. Пещера, ул. Александър Стамболийски № 34 А / за имот 61220.18.333/

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЪЛЕВ - с. Мокрище, ул. Деветнадесета № 13 /за имот 61220.18.358/

МАРИЯ ТОДОРОВА ГЪЛЕВА - с. Мокрище, ул. Деветнадесета № 13 /за имот 61220.18.358/

РОСИЦА АНГЕЛОВА МАНОЛЧЕВА - с. Равногор, ул. Първа № 41 /за имот 61220.18.358/

МАРИЯ АТАНАСОВА БАКАЛСКА - ГР.СТАМБОЛИЙСКИ /ЗА ИМОТ 61220.18.358/


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ  за част от местност „Широкото ливаде" ПИ с  идентификатор 61220.18.732 по Кадастрална Карта на с.Равногор. С плана за регулация за ПИ с  идентификатор 61220.18.732 се обособява  УПИ I- 732 „ За жилищно строителство „ и  се променя трайното предназначение на територията- урбанизирана територия. Изменението е по искане от „ ЮКИ 108 " ЕООД.

       Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

       Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ. Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик