Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед за дерегистрация

 

17-11-2023

ЗАПОВЕД

 

РД-694/16.11.2023година

 

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б ал.1 и ал.3 от Закона за гражданската регистрация, писмо №4000-140-1 от 20.10.2023г. на Областния управител на област Пазарджик, във връзка с писмо изх.№03-01-150/19.10.2023г. на министър-председателя на Република България акад. Николай Денков, извършена проверка от комисия, съставена със Заповед №РД-642/23.10.2023 и Протокол от №16-7/13.11.2023г.,

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

Да бъде заличена адресна регистрация на лица, по адресна регистрация, както следва:

 

  1. Адрес град БРАЦИГОВО  ул. АНГЕЛ АРНАУДОВ  № 8

 

·         ЕГН................МАРИЙКА ВЕРКИНА ВАСИЛЕВА- постоянен и настоящ адрес от 24.09.2008

·         ЕГН ............... РОСИЦА АНГЕЛОВА ХРИСТЕВА -  постоянен и настоящ адрес от 20.03.2009

·         ЕГН ...............   АНИ   КОЛЕВА ТОДОРОВА - постоянен и настоящ адрес от 13.10.2015

 

2.     Адрес  село БЯГА ул. ДВАДЕСЕТА  № 21

 

·         ЕГН ...............      ТИНКА АТАНАСОВА ХРИСТЕВА-постоянен адрес от 02.02.2004

·         ЕГН ...............      СТОЯНКА   КИРИЛОВА   СТОЯНОВА - постоянен адрес от 18.03.2002

·         ЕГН ...............      МИМА РУСКОВА ХРИСТЕВА - постоянен адрес от 17.12.2010       

·         ЕГН...............       ИВАН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ - постоянен адрес от 13.08.2007

·         ЕГН ...............      ХРИСТО ПЕТКОВ ХРИСТЕВ -  постоянен адрес от 01.10.2007

·         ЕГН ...............      ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ - постоянен адрес от 09.04.2008

·         ЕГН ...............      ПЕТКО ХРИСТОВ ХРИСТЕВ - постоянен адрес от   07.02.2018

·         ЕГН...............      БОЖИДАРА ХРИСТОВА  ХРИСТЕВА - постоянен адрес от 21.02.2022

          

 

 

 

3. Адрес село РОЗОВО  ул. ЕДИНАДЕСЕТА  № 1

 

·         ЕГН ...............   ЖИВКА АСЕНОВА  НИКОЛОВА- постоянен и настоящ адрес от 26.11.2001

·         ЕГН ...............  РАНГЕЛ    ТРЕНДАФИЛОВ НИКОЛОВ - постоянен и настоящ адрес от 26.11.2001

·         ЕГН ............... СТЕФКА ТРЕНДАФИЛОВА НИКОЛОВА - постоянен и настоящ адрес от 09.03.2004

          

4.Адрес село ИСПЕРИХОВО  ул. ТРИДЕСЕТ И СЕДМА  № 15

 

·         ЕГН ............... АСЕН    ЯНКОВ   КАМЕНОВ - постоянен адрес от 28.05.2001 и настоящ адрес от 08.02.1995;

·         ЕГН ...............ЯНКА ЗЛАТКОВА КАМЕНОВА - постоянен адрес от 23.01.2002 и настоящ адрес от 19.04.1999;

·         ЕГН ...............  ТАНЯ  ЯНКОВА  КАМЕНОВА - постоянен адрес от 19.04.2006;

·         ЕГН ............... ИСМЕТ ЯШАРОВ КРЪЧМАЛОВ -постоянен и настоящ адрес  от  09.01.2002;

·         ЕГН ............... НИКОЛАЙ ТАНЕВ АНГЕЛОВ- постоянен и настоящ адрес от 02.03.2001;         

·         ЕГН ............... ГЪЛЪБИН АСЕНОВ КАМЕНОВ- постоянен адрес от 13.10.2008 и настоящ адрес  от 22.03.1993;             

·         ЕГН ............... ЗДРАВКА  ТАНЕВА  КАМЕНОВА  -  постоянен и настоящ адрес от 25.01.2005;

·         ЕГН ...............  АСЕН  АСЕНОВ КАМЕНОВ- постоянен адрес от 22.05.2012 и настоящ адрес от 17.07.1995;              

·         ЕГН...............  ЯНКО  АСЕНОВ КАМЕНОВ - постоянен адрес от 04.06.2012 и настоящ адрес от 31.12.2001;              

·         ЕГН...............  ДИЛЯРА   МАРИНОВА    ИЛИЕВА - постоянен и настоящ адрес от  13.10.2014;  

·         ЕГН ...............  АНГЕЛ  ЗДРАВКОВ   КАМЕНОВ - постояне и настоящ адрес от 15.12.2016 .

Заповедта да се публикува на сайта на община Брацигово и на информационното табло в сградата на общинска администрация и бъде изпратена чрез ТЗ"ГРАО" Пазарджик, на ГД"ГРАО" София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й, по реда на АПК,  пред Административен съд гр.Пазарджик.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Йордан Павлов - секретар на Община Брацигово.

 

           /п/

НАДЕЖДА КАЗАКОВА

Кмет на община Брацигово  

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик