Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Услуги МДТ

ОБЩИНА БРАЦИГОВО - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Справка за задължения на граждани и фирми за местни данъци, такса битови отпадъци може да направите от Електронни портал на интернет страницата на Община Брацигово /Е-ПОРТАЛ/


ОБЩИНА БРАЦИГОВО ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ВЕЧЕ МОГАТ ДА СЕ ПЛАЩАТ
1. ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ЧРЕЗ КАСИТЕ НА ИЗИПЕЙ - списък с касите на изипей
2.НА ПОЩЕНСКИ СТАНЦИИ В СТРАНАТА - Информация за ПС и цените на услугата може да видите тук. 

Данъците си мoже да платите, да направите справка  и да получите  информация по ЗМДТ всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. в административната сграда на Община Брацигово на адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"6А, тел. 03552 2065, в.117 и на интернет страницата http://www.bratsigovo.bg//;

Всеки последен работен ден от месеца, касите на фронт офис ( каса данъци и административни услуги) приемат плащания до 12:30 на обяд.

Бнакова сметка:

Бнака: Общинска банка АД

IBAN:BG98SOMB91308430490044 

BIC:SOMBBGSF

Код за вид плащане 442100 - данък сгради

Код за вид плащане 442400 - такса битови отпадъци

Код за вид плащане 442300 - данък МПС

 ВАЖНО!

- През 2015г. се запазват размерите на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху превозните средства и таксата битови отпадъци действащи през 2014г. Няма промяна и в размерите на патентния и туристическия данък за 2015г.
- Плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2015г. започва от 1 март. Плащането се извършва на две равни вноски от 1 март до 30 юни и до 30 октомври. На предплатилите целия размер на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства в срок от 1 март до 30 април, се прави отстъпка от 5 на сто.
- За невнесените задължения по ЗМДТ от минали години, се начисляват лихви за просрочие и за същите се прилагат процедури за принудителното им събиране чрез Частни съдебни изпълнители.
- Лицата, които са се освободили от собственост на недвижими имоти или МПС, следва да подадат уведомление за закриване на тези партиди, с което да се преустанови начисляването на недължими данъци и лихви върху тях.


 

1. Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане сданък върху недвижимите имоти

 

  Изтегли от тук
 2. Декларация по по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ
за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили
  Изтегли от тук
 3. Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил  Изтегли от тук
4. Данъчна декларация за таксиметров превоз
  Изтегли от тук
 5. Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък
  Изтегли от тук
 6. Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък                                              Изтегли от тук
 7.Искане за данъчна оценка за земеделска земя
 Изтегли от тук
 8. Искане на данъчна оценка за собственост, право на строеж и право на ползване
 Изтегли от тук
 9. Искане за данъчни документи
 Изтегли от тук
 10. Декларация по чл. 71 от ЗМДТ за частично освобождаване от такса битови отпадъци
 Изтегли от тук
 11. Декларация за използване на съд за ТБО  Изтегли от тук
 12.  Декларация за продаден имот/ МПС  Изтегли от тук
  
  
     
     
     

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик