Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

 Този информационен бюлетин е създаден с цел инфромиране на обществеността относно политиките, провеждани от общинската администрация

Информация за параметрите на проекта и договора за БФП може да видите тук.


 

 -21.07.2014 г.-

Информационен бюлетин

 

На 18.07.2014 г. от 16.00 ч. в конферентна зала на хотел „Стромон”гр. Брацигово се проведе заключителна пресконференция под формата на кръгла маса, на която се дискутираха резултатите от дейностите по проект: „Разработване на стратегически планови документи на община Брацигово и въвеждане на правила за мониторинг и контрол на политики. Продължителността на проекта е 9 месеца. Датата на приключ­ване е 12.08.2014 година. С реализирането на дейностите по проекта се осигуриха предпоставки за разработване и реализация на основните стратегически докумен­ти за устойчиво развитие на община Брацигово през следващия програмен период. Без тези документи община Брацигово не би могла да кандидатства по оперативните програми които ще бъдат отворени през следващия програмен период.

 

 -10.07.2014 г.-

Информационен бюлетин

 На 10.07.2014г. в заседателна зала на Общински съвет при Младежки дом гр. Брацигово от 16.00ч. се проведе мултимедийна презентация във връзка с изготвяне на стратегически планови документи на Община Брацигово

Общински план за развитие

Правила за мониторинг 

 

 -26.06.2014 г.-

Информационен бюлетин

 На 25.06.2014г. в заседателна зала на Общински съвет при Младежки дом гр. Брацигово от 16.00ч. се проведе мултимедийна презентация във връзка с изготвяне на стратегически планови документи на Община Брацигово по дейност № 4 „Актуализиране на план за енергийна ефективност” на общината за периода 2014-2020г. и по Дейност № 5 „Разработване на Програма за ВЕИ /възобновяеми енергийни източници/”за периода 2014-2024г./ОПНИЕВИ/.

 

 -24.06.2014 г.-

Информационен бюлетин

 На 25.06.2014 г. и на 10.07.2014 г. в заседателна зала на Общински съвет при Младежки дом гр. Брацигово от 16.00 ч. ще се проведат мултимедийни презентации във връзка с изготвяне на стратегически планови документи на Община Брацигово. На 18.07.2014 г. от 16.00 ч. в конферентна зала на хотел „Стромон”гр. Брацигово ще се проведе заключителна конференция под формата на кръгла маса, на която ще се дискутират резултатите от дейностите по проектa.  

 -28.05.2014 г.-

Информационен бюлетин

  В изпълнение на  Договор № Д-44/17.03.2014г., фирмата изпълнител „Приватсистем”ООД, участник в обществена поръчка по ЗОП с обект:

„Разработване на стратегически планови документи на община Брацигово и въвеждане на правила за мониторинг и контрол на политики” с приемателно - предавателни протоколи предаде на Община Брацигово извършени качествено, в срок и без забележки изготвените по обособени позиции материали, както следва:

 

Обособена позиция 1: „Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общината”.

Обособена позиция 2: „Актуализиране на „План за енергийна ефективност” на общината”.

Обособена позиция 3: „Разработване на Програма за ВЕИ /възобновяеми енергийни източници/”.

    Обособена позиция 4: „Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020г.

 „Общински план за развитие за периода 2014-2020г.” и „Плана за енергийна ефективност” ще бъдат разгледани на сесията на Общински съвет гр. Брацигово през месец юни. „Програмата за ВЕИ/възобновяеми енергийни източници/” и „Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общината” ще бъдат разгледани на сесията на Общински съвет гр. Брацигово през м. юли.

  -12.05.2014 г.-

 В изпълнение на Договор № Д-44/17.03.2014 г. за „Разработване на стратегически планови документи на община Брацигово и въвеждане на правила за мониторинг и контрол на политики” по обособена позиция 3: „Разработване на Програма за ВЕИ/възобновяеми енергийни източници/”, фирмата изпълнител „Приватсистем“ ООД предостави на Община Брацигово проектен план на Програма за ВЕИ. Публикуваме същия за разглеждане и евентуално допълване или корекции.

Информационният бюлетин е тук.

Проектен план на Програма за ВЕИ. 

 

  -25.04.2014 г.-

 В изпълнение на Договор № Д-44/17.03.2014 г. по обособена позиция 2: „Актуализиране на „План за енергиина ефективност”, фирмата изпълнител „Приватсистем“ ООД предостави на Община Брацигово проектен план за Енергиина ефективност. Публикуваме същия за разглеждане и евентуално допълване или корекции. Предложенията си изпращайте на имейл kmet@bratsigovo.bg в срок до 30.04.2014 г.

Информацинният бюлетин може да видите тук.

Проекта на Плана за Енергиина ефективност може да видите тук.

 

 -02.04.2014 г.-

 На 17.03.2014г. бе подписан Договор № Д-44/17.03.2014г., между Община Брацигово, като възложител и „Приватсистем”ООД, като участник в процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП. Информационният бюлетин може да изтеглите от тук. 

  

 -14.03.2014 г.-

 


- 14.03.2014 г.-

            


Тази страница е създадена в рамките на проект: "РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ПОЛИТИКИ",който се финансира осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по договор № 13-13-77/12.11.2013 г. ,Приоритетна ос І „Добро управление", под приоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики", бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Брацигово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик