Община Брацигово logo
Община Брацигово

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Програма за енергийна ефективност НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО 2021-2027 г.

 

 

С документите  може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 11.10.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

 

НАРЕДБА за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Брацигово

 

 

С проекта може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С уведомлението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 23.09.2021г.

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, С ПОСТОЯНЕН

И/ИЛИ НАСТОЯЩ  АДРЕС  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО.

 

31.08.2021г. Протокол от обществено обсъждане

С проекта може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С уведомлението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 30.07.2021г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО ЗА 2020 ГОДИНА

 

С документите  може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 15.07.2021г.

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Промени в общинската програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025

 

19.07.2021г. - Протокол от обществено обсъждане

С проекта може да се запознаете тук.

С оперативните цели може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С уведомлението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 18.06.2021г.  

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

05.07.2021г. - Протокол от обществено обсъждане - тук.

С проекта и мотивите може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

С уведомлението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 01.06.2021г. 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

 

03.06.2021г. - Протокол за провеждане на обществено обсъждане

03.06.2021г. - Справка за постъпили предложения

28.05.2021г. Обявление за удължаване на срока

28.05.2021г. Допълнително уведомление 

С проекта и мотивите може да се запознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук.

С уведомлението може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 29.04.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Брацигово 

 

С проекта за изменението може да се запознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук.

С уведомлението може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 23.02.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

  

Правила за субсидиране на превозвачите, които извършват превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии до населените места от Областна транспортна схема от квотата на Община Брацигово и Механизъм за управление и разпределяне на средствата за субсидии за междуселищни пътнически превози от Областна транспортна схема от квотата на Община Брацигово.

 

25.01.2021г - С Протокола от общественото обсъждане, може да се запознаете тук.

С Правилата може да се запознаете тук

С Механизма може да се заознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук.

С оценката на въздействието може да се запознаете тук

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 21.12.2020г.

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

Общинска програма за намаляне риска от бедствия 2021-2025

 

22.01.2021г - С Протокола от общественото обсъждане, може да се запознаете тук. 

С програмата може да се запознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук.

С Въведението може да се запознаете тук.

С Мотивите може да се запознаете тук.

 

Дата на побликуване: 17.12.2020г.

 

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

  Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост в община Брацигово

 

Протокол от обществено обсъждане

С Годишната програма може да се запознаете тук

С поканата може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 11.12.2020г.

 


ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

  Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Брацигово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

21,12,2020 - Справка за постъпили предложения

21,12,2020 - Протокол от обществено обсъждане

С проекта на Правилника може да се запознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук

С уведомление  за изменение на  Правилника може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 04.12.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово

 

 

Справка на постъпилите предложения

Протокол от обществено обсъждане

С проекта на наредбата може да се запознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук.

С Уведомление  за изменение на  Тарифата може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 22.10.2020г. 

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Проект на  НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

С ОБЩИНСКИ СПОРТНИ ОБЕКТИ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

Справка за постъпили предложения

Протокол от обществено обсъждане

С проекта на наредбата може да се запознаете тук.

С обявлението може да се запознаете тук.

С оценката на въздействие може да се запознаете тук.

С мотивите може да се запознаете тук.

Дата на публикуване: 07.08.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

 

Проект на Тарифа по чл.3,ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово

 

 

Справка на  постъпилите предложения

Протокол от обществено обсъждане

С проекта на наредбата може да се запознаете