Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ОУП НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 
 

 10.12.2017г.
 
Окончателни файлове за изтегляне:

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОУП

Графичната част на окончателния проект на Общия устройствен план

Графичната част на окончателния проект ОУП за гр. Брацигово

Графичната част на окончателния проект ОУП за с. Бяга

Графичната част на окончателния проект ОУП за с. Исперихово

Графичната част на окончателния проект ОУП за с. Козарско

Графичната част на окончателния проект ОУП за с. Жребичко

Графичната част на окончателния проект ОУП за с. Равногор

Графичната част на окончателния проект ОУП за с. Розово  

ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

Обяснителна записка

Приложения

03.11.2017г.

Община Брацигово, област Пазарджик, съобщава на заинтересованите лица, че е изготвена Обобщена справка по чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми /Наредбата за ЕО/ за Общ устройствен план /ОУП/ на Община Брацигово.

Справката се намира в сградата на общинска администрация, втори етаж, стая № 7 и на интернет страницата на общината и може да бъде разгледана от заинтересованите лица.

СПРАВКАТА МОЖЕ ДА НАМЕТИТЕ ТУК!

06.10.2017г.

Актуални файлове за изтегляне:

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОУП

Презентация

Графичната част на предварителният проект на Общия устройствен план

ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

Обяснителна записка

Приложения 
 

  01.03.2017г.

Презентация - Предварителен проект и обществено обсъждане на ОУП 01.03.2017г.


27.01.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 Съобщението може да намерите ТУК


27.01.2017г.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 97 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Обявата може давидите ТУК


27.10.2016г.

Становище от РИОСВ Пазарджик във връзка с преработен доклад за оценка за степента на въздействие (ДОСВ) на Общ устройствен план (ОУП) на община Брацигово, внесен с вх. № КД-01- 5480/30.09.2016 г. от Петко Петков - кмет на община Брацигово

Изтегли:

Становище от РИОСВ

 


ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Брацигово УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица, че e изработен и e предмет обществено обсъждане Предварителен проект на ОУП

 

11-12-2015

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

На основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията Община Брацигово УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица, че e изработен и e предмет обществено обсъждане Предварителен проект на Общ устройствен план на община Брацигово (ПП на ОУПО Брацигово). 

Предварителният проект на Общ устройствен план на община Брацигово, заедно със всички приложения към него са публикувани на интернет страницата на община Брацигово на електронен адрес: http://www.bratsigovo.bg/display.php?tb=n&id=595

Предварителният проект на Общ устройствен план на община Брацигово e на разположение на интересуващите се всеки работен ден, в сградата на община Брацигово, Общинска администрация гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов" № 6А, ет.2, ст. № 5, № 6, № 7 и № 8, дирекция СА, тел.03552/20-65, в.106, 108 и 109

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.12.2015г. ОТ 10:00ч. В СГРАДАТА НА МЛАДЕЖКИ ДОМ ГР.БРАЦИГОВО- ЗАЛАТА НА   І І-ри  ЕТАЖ.

 Писмени становища могат да се предоставят в срок до 14 (четиринадесет) дни след датата на общественото обсъждане - до 30.12.2015г. на адрес: Община Брацигово, гр.Брацигово, ул. „Атанас Кабов" №6А

 За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя: Общинска администрация гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов" №6А, ет.2, ст.№ 5, № 6 , №7 и №8 , дирекция СА,  тел.03552/20-65,.в.106, 108 и 109.

Изтегли:

ОБЯВА ЗА ОБЩ. ОБСЪЖДАНЕ

 


 

Община Брацигово съобщава на населението и на заинтересованите физически и юридически лица, че е изработен предварителен проект на Общ устройствен план на общината.

 

01-12-2015

Община Брацигово съобщава на населението и на заинтересованите физически и юридически лица, че е изработен предварителен проект на Общ устройствен план на общината. Проектът се намира в Общинска администрация гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов" №6А, ет.2, ст. №5, дирекия СА, тел.03552/20-65, в.106 и може да се прегледа от заинтересуваните.

 

 


Актуални файлове за изтегляне:

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОУП 

Презентация 

Графичната част на предварителният проект на Общия устройствен план

ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

Обяснителна записка

Приложения

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик