Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

 

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

 КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО

ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2023 год.

 

Постоянна комисия по:

Дата и час на заседание:

Териториално развитие, комуникации и околна среда

 

12.12.2023 г. /вторник/ от

09:00 ч.

Икономика, финанси, образование и култура

12.12.2023 г. /вторник/ от

11:00 ч.

Законност и обществен ред

12.12.2023 г. /вторник/ от

14:00 ч.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

 ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

 

№по ред

Входящ номер

Относно:

 

№1

001-00-185

05.12.2023 г.

Споразумение за партньорство между Община Брацигово, Община Велинград и Община Сърница, във връзка с подготовка на Комбинирана концепция за интегрирани териториални инвестиции /ККИТИ/.

№2

001-00-182

05.12.2023 г.

Разглеждане и приемане на Годишна програма на културните събития, осъществявани от читалищата в община Брацигово през 2024 г.

 

№3

001-00-179

04.12.2023 г.

Определяне на основната работна заплата на Кмета на община Брацигово, кметове на населени места, кметски наместник, както и възнагражденията на председателя на Общински съвет гр. Брацигово и възнагражденията на общинските съветници.

№4

001-00-186

05.12.2023 г.

Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство и основен ремонт за 2023 г. на Община Брацигово.

№5

001-00-177

01.12.2023 г.

Определяне на представител от Община Брацигово в Общо събрание на Асоциация общински гори.

№6

001-00-178

01.12.2023 г.

Приемане на годишен план за паша, определяне размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им.

№7

001-00-184

05.12.2023 г.

Вземане на решение за одобряване на годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии през 2024 година по дървесни видове, видове сечи и обем.

№8

008-00-32

04.12.2023 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Брацигово и неговите комисии за периода от 01 юли 2023 год. до 30 ноември 2023 год. включително.

№9

008-00-33

04.12.2023 г.

Определяне представител на Общински съвет- Брацигово в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

№10

008-00-34

04.12.2023 г.

Съгласие за членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/.

№11

008-00-35

04.12.2023 г.

Определяне на представител от Общински съвет- Брацигово в Областния съвет за развитие на област Пазарджик.

№12

008-00-36

04.12.2023 г.

План на работата на Общински съвет- Брацигово за 2024 год.

 

№13

001-00-174

01.12.2023 г.

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.11, УПИ I-73 и улица с о.т.34-9-36 по РП на с. Жребичко, имот с идентификатор 29522.501.36 по КККР на с. Жребичко, общ. Брацигово.

№14

001-00-175

01.12.2023 г.

Одобряване на ПУП- Парцеларен план за определяне на трасе на ВЛ НН от бетонов стълб №7 Извод А на ТП №4 Козарско до нов бетонов стълб, монтиран пред УПИ ХХ-63, кв.3 по плана на с. Козарско, общ. Брацигово.

№15

001-00-176

01.12.2023 г.

Одобряване на ПУП-Парцеларен план за обект „Определяне на трасе на подземен електропровод и водопровод, захранващи имот с идентификатор 07586.184.44, м. „Герена" по КККР на с. Бяга, общ. Брацигово.

№16

001-00-180

04.12.2023 г.

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.78, УПИ I-593 по РП на гр. Брацигово, имот с идентификатор 06207.502.1211 по КККР на гр. Брацигово.

№17

001-00-181

04.12.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП- ПРЗ на имоти с идентификатори 32888.110.62 и 32888.110.63, м. „Топ Кавак" по КККР на с. Исперихово, общ. Брацигово, собственост на Атанас Александров Шопов.

№18

001-00-183

05.12.2023 г.

Даване на съгласие за издаване на удостоверение за търпимост на вила №78, кв.3 по плана на л-ще „Васил Петлешков", общ. Брацигово.

 

Заседанието на Общински съвет ще се проведе

на 20.12.2023 год.  /сряда/ от 10.00 часа.

     

 

 

 

С уважение:

 

инж.ВЕСЕЛИНА ДАМОВА

Председател на Общински съвет-Брацигово

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик