Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

 

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ

НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО

ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2018 год.

Постоянна комисия по:

Дата и час на заседание:

Икономика, финанси, образование, култура и здравеопазване

21.03.2018г. /сряда/ от 09.00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

22.03.2018 г. /четвъртък/ от 09.00 ч.

Законност и обществен ред

22.03.2018 г. /четвъртък/от 13.00 ч.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

№по ред

Входящ номер

Относно:

 

№1

 

 

015-00-5

 

13.03.2018г.

 

Приемане на Годишен финансов отчет на „Инфрастрой" ЕООД, град Брацигово за 2017 год.

№2

001-00-28

13.03.2018г.

Приемане на бюджетна прогноза на Община Брацигово за периода 2019-2021 год. в частта за местните приходи и разходите за местни дейности.

№3

001-00-33

14.03.2018г.

Приемане на план-сметка за необходимите разходи по случай честванията на 142-та годишнина от Априлската епопея в Брациговски въстанически пункт.

№4

001-00-29

14.03.2018г.

Приемане на План за противодействие на тероризма в Община Брацигово.

№5

001-00-30

14.03.2018г.

Отпускане на тридесет кубически метра дървен материал от Общинската гора за подмяна на подовата настилка в Спортна зала „Олимп", намираща се в град Брацигово.

№6

001-00-31

14.03.2018г.

Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, намиращ се в гр. Брацигово, представляващ поземлен имот с идентификатор 06207.502.228 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брацигово, целият с площ от 93 кв.м. с начин на трайно ползване - за друг поземлен имот за движение и транспорт.

№7

001-00-32

14.03.2018г.

Прекратяване на съсобственост в недвижим имот, намиращ се в гр. Брацигово, представляващ поземлен имот с идентификатор 06207.502.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брацигово, бул. „Трети Март" №72Б, целият с площ 661 кв.м. между община Брацигово и Екатерина Атанасова Тодорова и Тодор Цветанов Тодоров.

№8

001-00-34

15.03.2018г.

Разрешение за поставяне на „Обелиск - паметник в чест на Брациговската архитектурна школа 1817-2017".

№9

001-00-35

15.03.2018г.

Отчет по изпълнение на Общинския план за дейностите на Община Брацигово за 2017 год. от Регионалната програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик.

№10

001-00-36

15.03.2018г.

Състояние на медицинското обслужване на населението в Община Брацигово за 2017 год.

№11

001-00-37

15.03.2018г.

Отчет за работата на читалищата в община Брацигово през 2017 год.

№12

001-00-38

15.03.2018г.

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Брацигово /2018-2019/.

Заседанието на Общинския съвет ще се проведе

на 30.03.2018 год. /петък/ от 10.00 часа

 

 

 

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик