Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

 

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ

КОМИСИИ КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО

 ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2022 год.

 

Постоянна комисия по:

Дата и час на заседание:

Икономика, финанси, образование и култура

15.06.2022 г. /сряда/ от

09:00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

16.06.2022 г. /четвъртък/ от

09:00 ч.

Законност и обществен ред

16.06.2022 г. /четвъртък/ от

14:30 ч.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

 

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

008-00-17

08.06.2022 г.

Годишни отчети за извършената дейност на кметове на кметства от Община Брацигово.

 

2

001-00-122

08.06.2022 г.

Предоставяне на части от имоти - общинска собственост за безвъзмездно право на ползване в полза на Агенция социално подпомагане - София за нуждите на Изнесено работно място - Брацигово при Дирекция „Социално подпомагане" - Пещера.

 

3

001-00-123

08.06.2022 г.

Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

 

4

001-00-124

08.06.2022 г.

Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

 

5

001-00-131

09.06.2022 г.

Промяна на поименния списък с обектите за капиталово строителство и основен ремонт за 2022 г. на Община Брацигово.

 

№6

001-00-125

08.06.2022 г.

Отчет за направените разходи по случай честванията на 146-та годишнина от Априлската епопея в Брациговски въстанически пункт.

№7

001-00-132

09.06.2022 г.

Прекратяване на участието на Община Брацигово в МИГ „Кричим - Брацигово".

 

№8

001-00-126

09.06.2022 г.

Разрешаване за поставяне на преместваемо съоръжение „Кафе-автомат", върху терен публична общинска собственост - 1 кв. м., върху терен публична общинска собственост - част от имот с идентификатор 06207.502.9622 по КККР на гр. Брацигово.

 

№9

001-00-127

09.06.2022 г.

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв. 110, УПИ V - Хотелски комплекс, ТУ, имот с идентификатор 06207.501.1043 по КККР на гр. Брацигово.

 

10

001-00-128

09.06.2022 г.

Приемане на Годишен доклад по наблюдение и контрол при прилагането на общ устройствен план на Община Брацигово за периода 05.12.2020 г. - 05.12.2021 г.

 

11

001-00-129

09.06.2022 г.

Информация за стопанисване на горските територии, отдаване и контрол.

 

 

Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на

24.06.2022 год.  /петък/ от 10.00 часа

 

 

 

            инж.ВЕСЕЛИНА ДАМОВА,

            Председател на Общински съвет - Брацигово

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик