Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

П   О   К   А   Н   А   

 

 

Съобщаваме Ви, че на основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА

 се свиква заседание на Общински съвет гр. Брацигово.

 Заседанието ще се проведе на 24.06.2022 г. /петък /

от 10.00 часа в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово

 

При следния проект за дневен ред:

 

№по ред

Входящ номер

Относно:

 

 

 

№1

015-00-47

14.06.2022 г.

Продажба чрез търг с явно наддаване на собствения на „Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово недвижим имот, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 06207.502.2014.1.1 по КККР на гр. Брацигово.

Докладва: Петър Маринов - Председателстващ постоянната комисията по Оперативен контрол на „Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово

№2

008-00-17

08.06.2022 г.

Годишни отчети за извършената дейност на кметове на кметства от Община Брацигово.

Докладва: инж. Веселина Дамова - Председател на Общински съвет-Брацигово  

 

 

 

3

001-00-122

08.06.2022 г.

Предоставяне на части от имоти - общинска собственост за безвъзмездно право на ползване в полза на Агенция социално подпомагане - София за нуждите на Изнесено работно място - Брацигово при Дирекция „Социално подпомагане" - Пещера.

Докладва: Габриела Апостолова - Мл. експерт „Общинска собственост"

 

 

4

001-00-123

08.06.2022 г.

Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

Докладва: Габриела Апостолова - Мл. експерт „Общинска собственост"

 

 

5

001-00-124

08.06.2022 г.

Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

Докладва: Габриела Апостолова - Мл. експерт „Общинска собственост"

 

6

001-00-131

09.06.2022 г.

Промяна на поименния списък с обектите за капиталово строителство и основен ремонт за 2022 г. на Община Брацигово.

Докладва:  София Тачева- Главен счетоводител на Община Брацигово

 

№7

001-00-125

08.06.2022 г.

Отчет за направените разходи по случай честванията на 146-та годишнина от Априлската епопея в Брациговски въстанически пункт.

Докладва:  София Тачева- Главен счетоводител на Община Брацигово

 

№8

001-00-132

09.06.2022 г.

Прекратяване на участието на Община Брацигово в МИГ „Кричим - Брацигово".

Докладва:  Атанас Славов - Юрисконсулт в Община Брацигово

 

 

№9

001-00-137

15.06.2022 г.

Подготовка на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Докладва:  Атанас Славов - Юрисконсулт в Община Брацигово

 

 

№10

001-00-126

09.06.2022 г.

Разрешаване за поставяне на преместваемо съоръжение „Кафе-автомат", върху терен публична общинска собственост - 1 кв. м., върху терен публична общинска собственост - част от имот с идентификатор 06207.502.9622 по КККР на гр. Брацигово.

Докладва: арх.Димитър Боюклиев - Гл.архитект на Община Брацигово

 

 

№11

001-00-127

09.06.2022 г.

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв. 110, УПИ V - Хотелски комплекс, ТУ, имот с идентификатор 06207.501.1043 по КККР на гр. Брацигово.

Докладва: арх.Димитър Боюклиев - Гл.архитект на Община Брацигово

 

 

12

001-00-128

09.06.2022 г.

Приемане на Годишен доклад по наблюдение и контрол при прилагането на общ устройствен план на Община Брацигово за периода 05.12.2020 г. - 05.12.2021 г.

Докладва: арх.Димитър Боюклиев - Гл.архитект на Община Брацигово

 

13

001-00-129

09.06.2022 г.

Информация за стопанисване на горските територии, отдаване и контрол.

Докладва: Ангелина Калинова- мл.експерт „ЗГВ"

 

№14

 

 

Изказвания, питания и предложения от граждани

 

 

 

            С уважение,

            инж. ВЕСЕЛИНА ДАМОВА

           Председател на Общински съвет-Брацигово  

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик