Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

 

 

 

П   О   К   А   Н   А   

 

 

Съобщаваме Ви, че на основание чл.25, ал.1 от ЗМСМА

се свиква заседание на Общински съвет гр. Брацигово.

Заседанието ще се проведе на 24.11.2023 г. /петък/ от 10.00 часа

в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово.

 

 

При следния проект за дневен ред:

 

 

Входящ номер

Относно:

1

 

008-00-22

17.11.2023 г.

Определяне състава на Постоянните комисии към Общински съвет град Брацигово.

Докладва:инж.Веселина Дамова- Председател на Общински съвет

2

008-00-23

17.11.2023 г.

 Избор на Постоянна комисия по Оперативен контрол на дейността на „Инфрастрой" ЕООД град Брацигово.

Докладва:инж.Веселина Дамова- Председател на Общински съвет

3

008-00-26

17.11.2023 г.

Създаване на постоянна комисия, съгласно Закона за противодействие на корупцията.

Докладва:инж.Веселина Дамова- Председател на Общински съвет

4

 

008-00-24

17.11.2023 г.

Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора.

Докладва:инж.Веселина Дамова- Председател на Общински съвет

5

 

 

Изказвания, питания и предложения от граждани

 

 

С уважение:

 

инж.ВЕСЕЛИНА ДАМОВА

Председател на Общински съвет-Брацигово

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик