Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

П   О   К   А   Н   А 

Съобщаваме Ви, че на основание чл. 28, ал.1 от ЗМСМА

 се свиква заседание на Общински съвет гр. Брацигово.

Заседанието ще се проведе на 26.11.2021 г. /петък /

от 10.00 часа в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово

 

При следния проект за дневен ред:

№по ред

Входящ номер

Относно:

 

1

001-00-187

11.11.2021 г.

Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство и основен ремонт за 2021 г. на Община Брацигово.

Докладва:София Тачева- Главен счетоводител на Община Брацигово

 

 

2

001-00-188

11.11.2021 г.

Подадено заявление от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" за цялостно освобождаване от такси битови отпадъци за поземлени имоти с идентификатори: 06207.503.121 и 06207.503.159 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брацигово.

Докладва:Антония Димитрова - Мл. експерт „МДТ"

 

 

 

3

001-00-191

11.11.2021 г.

Учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно със сервитута в границите на общински имоти, публична общинска собственост - част от улично пространство /тротоар/ и част от второстепенна улица по действащия регулационен план на с. Бяга.

Докладва: арх. Димитър Боюклиев - Гл. архитект на Община Брацигово

 

 

4

001-00-184

11.11.2021 г.

Разрешение за поставяне на преместваемо рекламно съоръжение „Билборд" върху терен частна общинска собственост - част от имот с идентификатор 06207.3.579 по КККР на гр. Брацигово.

Докладва: арх. Димитър Боюклиев - Гл.архитект на Община Брацигово

 

 

5

001-00-185

11.11.2021 г.

Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 62973.580.10, м. „Над селото" по КККР на с. Розово, собственост на „ОГТО Трейдинг" ЕООД.

Докладва: арх. Димитър Боюклиев - Гл. архитект на Община Брацигово

 

 

6

001-00-186

11.11.2021 г.

Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор 32888.125.508, м. „Перето" по КККР на с. Исперихово, собственост на М.П.М., С. П. И. като наследници на П. В. И. и В. П. Г.

Докладва: арх. Димитър Боюклиев - Гл. архитект на Община Брацигово

 

7

001-00-193

11.11.2021 г.

Програма за енергийна ефективност на Община Брацигово за периода 2021 г. - 2027 г.

Докладва:Анна Дамянова - Гл. спец. „ВоЕ и НС"

 

8

001-00-192

11.11.2021 г.

Приемане на годишен отчет за изпълнение на План за Енергийна ефективност на Община Брацигово за 2020 г.

Докладва:Анна Дамянова - Гл. спец. ВоЕ и НС

 

9

 

001-00-190

11.11.2021 г.

Приемане на информация за готовността по поддържане на общинската пътна мрежа за зимен сезон 2021 - 2022 год.

Докладва: Димитър Димитров-мл.експерт „ОМП и ЗМ"

 

 

 

10

001-00-181

03.11.2021 г.

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на Оперативна програма за Храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица - Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001 - 5.001 -  „ 3.1 - Топъл обяд  в условията на пандемията от COVID - 19 ".

Докладва: Мария Пищалова - гл.експерт „ТУТ и ПЗ"

 

11

001-00-182

05.11.2021 г.

Приемане на информация за работата по програмите за временна заетост за 2021 година и перспективи за 2022 година.

Докладва: Мария Пищалова - гл.експерт „ТУТ и ПЗ"

 

 

12

001-00-189

11.11.2021 г.

Разглеждане и приемане на Годишна програма на културните събития, осъществявани от читалищата в Община Брацигово през 2022 г.

Докладва:  Иванка Стефанова-Гл.експерт „Образование и култура"

№13

 

Изказвания, питания и предложения от граждани

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              С уважение,

              инж. ВЕСЕЛИНА ДАМОВА

              Председател на Общински съвет-Брацигово  

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик