Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • Заповед № РД-519/29.09.2022г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

  29-09-2022

  З А П О В Е Д:

  № РД-519/29.09.2022г. 

   

   

  На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение IV

  от протокол № 9/21.09.2022г. на ОбЕСУТ 

   


  Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.3, УПИ УПИ IX- 874 по плана на с.Козарско, общ.Брацигово,  съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.  КМЕТ:........./п/...............

             Н.Казакова

 • Заповед № РД-518/29.09.2022г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

  29-09-2022

  З А П О В Е Д:

  № РД-518/29.09.2022г. 

   

   

  На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение III

  от протокол № 9/21.09.2022г. на ОбЕСУТ 

   


  Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.3, УПИ УПИ VIII- 874 по плана на с.Козарско, общ.Брацигово,  съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.  КМЕТ:........./п/...............

             Н.Казакова

 • Съобщаване на ПУП-ПРЗ за част от кв.110 УПИ V-Хотелски комплекс,ТУ/имот 06207.501.1043 по КККР/ по РП на гр.Брацигово

  26-09-2022

  до

  ТАНЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА - гр.Пловдив-4000 /имот 06207.501.869.3.19/

  ЕЛИ МИЛЧЕВА БОРИСОВА - гр.Брацигово-4579 /имот 06207.501.869.2.13/

  АНГЕЛ ВЛАДИМИРОВ СТОЕВ-гр.Брацигово-4579 /имот 06207.501.869.1.4/

  ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ГЕНОВ-гр.Брацигово-4579 /имот 06207.501.869.4.16/

  АННА КИРИЛОВ АРНАУДОВА-гр.Брацигово-4579 /имот 06207.501.869.4.16/

  Калина Благова Терзиева - гр.Брацигово-4579 / имот 06207.501.869.4.11/

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  Съобщаваме Ви, че е изработен ПУП - ПРЗ за част от кв. 110, УПИ V-Хотелски комплекс, ТУ, имот с идентификатор 06207.501.1043 по КККР на гр.Брацигово, с който за имота се обособяват четири нови УПИ: УПИ V, УПИ VII, УПИ VIII и УПИ IX. За тях се отрежда жилищно строителство, търговия и услуги, като се предвижда свободностоящо и свързано застрояване. Изменението е по искане от Ангел Иванов Пашкулев.

           Проектът се намира в Дирекция СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

   Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • Съобщаване на ПУП-ПРЗ за част от кв 31 УПИ III-508 по РП на с.Равногор

  26-09-2022

  ДО

  ЕЛЕНА СТЕФАНОВА КУЗМАНОВА - гр.Пловдив-4000 /за УПИ II-504/

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ  за част от кв. 31, УПИ III-505 по РП на с. Равногор, за който се променя предназначението на имота и става УПИ III-505, Жилищно застрояване, бистро, винарна, хотел, ресторант.  Изменението е по искане от Монолитстрой ЕООД.

         Проектът се намира в Дирекция СА при Община Брацигово на ул."Атанас Кабов" №6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция СА при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

  Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • Съобщаване на ПУП-ПРЗ за част от кв.110 УПИ V-Хотелски комплекс,ТУ/имот 06207.501.1043 по КККР/ по РП на гр.Брацигово

  23-09-2022

  ДО

  НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ МАРКОВ-гр.Пещера,-4550 /имот 06207.501.869.4.10/

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  Съобщаваме Ви, че е изработен ПУП - ПРЗ за част от кв. 110, УПИ V-Хотелски комплекс, ТУ, имот с идентификатор 06207.501.1043 по КККР на гр.Брацигово, с който за имота се обособяват четири нови УПИ: УПИ V, УПИ VII, УПИ VIII и УПИ IX. За тях се отрежда жилищно строителство, търговия и услуги, като се предвижда свободностоящо и свързано застрояване. Изменението е по искане от Ангел Иванов Пашкулев.

           Проектът се намира в Дирекция СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

   Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

   

 • Съобщение за ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 61220.19.721, м.Криви ленища по плана на с.Равногор

  23-09-2022

  ДО

  МАРИЯ ТОДОРОВА СТАМБОЛИЕВА - гр.Пловдив-4000, /за имот 61220.18.522/

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

             Съобщаваме Ви, че е изработен ПУП - ПРЗ за имот с идентификатор 61220.19.721, м. Криви ленища по КККР на с. Равногор, общ. Брацигово, с който за имота се обособява УПИ I-721-Жилищно строителство. Изменението е по искане от Смарт Корект ЕООД.

           Проектът се намира в Дирекция СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

   Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • Съобщаване на ПУП-ПРЗ за част от кв 31 УПИ VII-508 по РП на с.Равногор

  23-09-2022

  ДО

  ПЕТЪР АНГЕЛОВ АНЕВ - гр.Пловдив-4000 - /за УПИ VIII-509/

  ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АНЕВ - гр.Пазарджик-4400 - /за УПИ VIII-509/

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ  за част от кв. 31, УПИ VII-508 по РП на с. Равногор, с който за сметка на горецитирания УПИ се обособяват два нови УПИ VIII-508 и УПИ  IX-508.  Изменението е по искане от Йордан Стоянов Младенов и Община Брацигово.

         Проектът се намира в Дирекция СА при Община Брацигово на ул."Атанас Кабов" №6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция СА при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

  Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

   

 • Съобщение за Заповед №РД-449/25.08.2022г за ПУП - ПРЗ за имоти 06207.2.814,06207.2.821,06207.2.824 и 06207.2.822 м.Свети Спас гр.Брацигово

  20-09-2022

  ДО

  ГЕРГИН ПЕТРОВ ЩЕРЕВ - гр. Пловдив-4000, ул.Юндола №6, ет.4, ап.12 /за имот с идентификатор 06207.2.832/

    

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

             Съобщаваме  Ви, че е издадена заповед № РД-449/25.08.2022г. на Кмета на Община Брацигово, с която се одобрява изменение на ПУП - ПРЗ за имот с идентификатор 06207.2.814, 06207.2.821, 06207.2.824, 06207.2.822, м. Свети Спас по КККР на гр. Брацигово, с който за сметка на същите имоти се обособява УПИ II-814,821,822,824 - За производство на енергия от фотоволтаици. Изменението е по искане от „БАРИ КБК ГРУП" ООД.

           Проектът се намира в Дирекция СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражения по проекта се правят пред Дирекция СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ.

   Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

   

 • Съобщаваме Ви, че е издадена Заповед № РД-285/06.06.2022г. за промяна на заповед № РД-26/13.01.2020г. на Кмета на Община Брацигово

  14-09-2022

  ДО

  СИЛВАНА НИКОЛОВА НАЛБАНТОВА - гр. София, ул. "Асен Разцветников" №7А, ет.4, ап.7

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

             Съобщаваме Ви, че е издадена Заповед № РД-285/06.06.2022г. за промяна на заповед № РД-26/13.01.2020г. на Кмета на Община Брацигово на основание чл.62 ал.2 от АПК.

           Заповед№ РД-285/06.06.2022г. може да бъде разгледана от заинтересованите страни всеки работен ден от 08:00 до 12:00ч и от 13:00 до 17:00ч в сградата на Община Брацигово, стая №7, тел. 03552/20-65.

  Искания и възражение по заповедта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Административен съд

   Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • Заповед № РД-478/13.09.2022г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

  14-09-2022

  З А П О В Е Д:

  № РД-478/13.09.2022г. 

   

   

  На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение VI

  от протокол № 6/29.06.2022г. на ОбЕСУТ и

  Решение № 509/29.07.2022г. на Общински съвет гр.Брацигово


  Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.123, УПИ III- Цех за пластмаси и нишкови материали по РП на гр.Брацигово, имот с идентификатор 06207.501.1510 по КККР на гр.Брацигово, съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.  КМЕТ:........./п/...............

             Н.Казакова

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик