Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • Заповед № РД-316/07.06.2023г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

  07-06-2023

  З А П О В Е Д:

  №РД-316/07.06.2023 г.

   

                     На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение II

  от протокол № 6/31.05.2023г. на ОбЕСУТ

   

     Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.3, УПИ ХХIII по плана на с.Козарско, общ.Брацигово съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

  /Н.Казакова/

 • Заповед № РД-317/07.06.2023г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

  07-06-2023

  З А П О В Е Д:

  №РД-317/07.06.2023 г.

   

                                                                                  На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение III

  от протокол № 6/31.05.2023г. на ОбЕСУТ

   

             Да се изработи ПУП-ПРЗ за УПИ IV-3,197,198-Жилищно строителство, имот с идентификатор 06207.3.937, м. „Герчовица" по КККР на гр.Брацигово съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

  /Н.Казакова/

 • Заповед № РД-320/07.06.2023г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

  07-06-2023

  З А П О В Е Д:

  №РД-320/07.06.2023 г.

   

                                                                                  На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение VI

  от протокол № 6/31.05.2023г. на ОбЕСУТ

   

             Да се изработи ПУП-ПР за част от кв.11, УПИ ХIII-1457 и УПИ XVI-1458 по РП на гр.Брацигово, имоти с идентификатори 06207.501.1858 и 06207.501.1857 по КККР на гр.Брацигово съгласно приложената скица предложение

           Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

  /Н.Казакова/

 • Заповед № РД-319/07.06.2023г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

  07-06-2023

  З А П О В Е Д:

  №РД-319/07.06.2023 г.

   

  На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение VIII

  от протокол № 6/31.05.2023г. на ОбЕСУТ

   

                Да се изработи ПУП-ПРЗ за  УПИ II-805-Вилна зона, имот с идентификатор 61220.24.805, м.„Боаза" по КККР на с.Равногор, общ.Брацигово съгласно приложената скица предложение.

           Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

  /Н.Казакова/

 • Заповед № РД-318/07.06.2023г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

  07-06-2023

  З А П О В Е Д:

  №РД-318/07.06.2023 г.

   

  На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение

  от протокол № 6/31.05.2023г. на ОбЕСУТ

   

     Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.68, УПИ I- Търговия и отдих по плана на с.Равногор, общ.Брацигово съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

  /Н.Казакова/

 • Съобщаваме, че в Държавен вестник брой 49 от 06 юни 2023г. е публикувано съобщение

  07-06-2023

  Съобщаваме, че в Държавен вестник брой 49 от 06 юни 2023г. е публикувано съобщение, с което Община Брацигово, на основание §4к, ал.6 от ППЗСПЗЗ и т3.7 на Заповеди РД-46-494 от 22.08.2003г.на МЗГ и РД-02-14-454 от 22.08.2003г. на МРРБ за техническите изисквания и контрол към плановете по §4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ и чл.32, ал.1 от закона за администрацията одобрявам плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗРЗСПЗЗ, за ПИ в землището на с. Бяга, ЕКАТТЕ 07586, община Брацигово, област Пазарджик с идентификатори ПИ 07586.167.672, 07586.167.673, 07586.167.674, 07586.167.675, 07586.167.676, 07586.167.679 и 07586.167.805 в местността Кантона по влезлите в сила КККР за землището на с.Бяга, община Брацигово, одобрени със Заповед № РД-18-320 от 16.05.2019г.  на изпълнителния директор на АГКК.

   Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на област с административен център Пазарджик пред Районен съд - Пещера в 14-дневен срок от обнародване на заповедта в „ Държавен вестник"

 • Заповед № РД-273/23.05.2023г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

  23-05-2023

  З А П О В Е Д:

  №РД-273/23.05.2023г.

   

  На основание чл.124 а, ал.2 от ЗУТ, Решение II

  от протокол №3/28.02.2023 г. на ОбЕСУТ и

  Решение № 621 от Протокол №44/31.03.2023г. на Общински съвет гр.Брацигово

   

     Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.7, УПИ II-Спортен терен по плана на л-ще "Розовски вриз", общ.Брацигово съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 • Заповед № РД-272/23.05.2023г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

  23-05-2023

  З А П О В Е Д:

  №РД-272/23.05.2023г.

   

   

  На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение III

  от протокол № 5/26.04.2023г. на ОбЕСУТ

   

     Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.42, УПИ V-604-Баня по плана на с.Бяга, общ.Брацигово съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 • Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ V- За СПА –център,физиотерапия, плувен басейн, паркинг, спортни,атракционни,забавни и обекти на отдиха в кв.131 по РП на гр.Брацигово, / ПИ с идентификатор 06207.503.115 по КККР на гр.Брациго

  19-05-2023

  ДО

  ДАФИНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА-гр.Пловдив-4000, /за УПИ I-За озеленяване, физиотерапия, плувен басейн, спортни, атракционни, забавни и обекти на отдиха в кв.131 по РП на гр.Брацигово.  /ПИ с идентификатор 06207.503.122 /

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ на УПИ V- За СПА - център, физиотерапия, плувен басейн, паркинг, спортни, атракционни, забавни и обекти на отдиха в кв.131 по РП на гр.Брацигово, /ПИ с идентификатор 06207.503.115 по КККР на гр.Брацигово/. Предвижда се изместване на регулационните линии на

  УПИ V по имотните граници на ПИ с идентификатор 06207.501.115 по КК на гр.Брацигово и свързаната с това промяна на застрояването.        Изменението е по искане от „Алба Терм" ЕООД - гр.Брацигово, представлявана от Ивайло Кънев Папазов.

           Проектът се намира в Дирекция „СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№6 А, ет.2, стая №5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

           Искания и възражения по проекта се правят пред Дирекция „СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

   Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ II- За спорт и СПА –център в кв.131 по РП на гр.Брацигово, / ПИ с идентификатор 06207.503.328 по КККР на гр.Брацигово./

  19-05-2023
  ДО

   ДАФИНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА- гр.Пловдив-4000 , /за УПИ I-За озеленяване, физиотерапия, плувен басейн, спортни, атракционни, забавни и обекти на отдиха в кв.131 по РП на гр.Брацигово.  /ПИ с идентификатор 06207.503.122 /

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

           Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ на УПИ II -  За спорт и СПА - център в кв.131 по РП на гр.Брацигово, /ПИ с идентификатор 06207.503.328 по КККР на гр.Брацигово/. С проекта  се предвижда се промяна в отреждането за имота: УПИ II-328, За балнео- и СПА комплекс, хотел, ресторант, търговия, услуги, спорт и фотоволтаици.          Изменението е по искане от „ПАВАС" ООД - гр.София представлявана от Васил Панайотов Василев.

         Проектът се намира в Дирекция „СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

           Искания и възражения по проекта се правят пред Дирекция „СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

           Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик