Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • Съобщение за издадена Заповед № РД-71/15.02.2023г. на Кмета на община Брацигово, с която се одобрява, изменение на ПУП – ПРЗ за част от кв. 110, УПИ V-Хотелски комплекс, ТУ по РП на гр.Брацигово , имот с идентификатор 06207.501.1043 по КККР на гр.Брацигов

  20-03-2023
  ДО

   

  ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ - гр.Брацигово-4579, /имот 06207.501.869.3.5 /, за ап.5

   

  ЕЛЕНА АЛЕКОВА СТОЙКОВА-гр.Брацигово,-4579,  /имот 06207.501.869.3.10/,за ап.10

   

  ДЕЯНА ЙОСИФОВА СТОЙКОВА -гр.Брацигово-4579,  /имот 06207.501.869.3.10/, за ап.10

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  Съобщаваме Ви, че е издадена Заповед № РД-71/15.02.2023г. на Кмета на община Брацигово, с която се одобрява, изменение на ПУП - ПРЗ за част от кв. 110, УПИ V-Хотелски комплекс, ТУ по РП на гр.Брацигово , имот с идентификатор 06207.501.1043 по КККР на гр.Брацигово, с който за сметка на горецитирания УПИ се обособяват четири нови УПИ V-За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ VII- За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ VIII- За жилищно строителство, търговия и услуги и УПИ IX-За жилищно строителство, търговия и услуги по РП на гр.Брацигово, като се предвижда свободностоящо и свързано допълващо застрояване. Изменението е по искане от Ангел Иванов Пашкулев.

  Проектът се намира в Дирекция „СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция „СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ. Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • Съобщение за издадена Заповед № РД-71/15.02.2023г. на Кмета на община Брацигово, с която се одобрява, изменение на ПУП – ПРЗ за част от кв. 110, УПИ V-Хотелски комплекс, ТУ по РП на гр.Брацигово , имот с идентификатор 06207.501.1043 по КККР на гр.Брацигов

  15-03-2023
  ДО

  ДИМИТЪР ПЕТРОВ ХАДЖИЕВ - гр.Брацигово-4579,/имот 06207.501.869.2.12 и 06207.501.869.30/

  ЕКАТЕРИНА КОСТАДИНОВА МИНЧЕВА-гр.Брацигово,-4579, за ап.13

  /имот 06207.501.869.4.13/

  ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ГЕНОВ-гр.Брацигово-4579, за ап.16

  /имот 06207.501.869.4.16/

  ЗИНА ХРИСТОВА ГУХЧЕВА-гр.Брацигово,-4579, за ап.9 /имот 06207.501.869.4.9/

  ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДЕМИРОВ-гр.Брацигово-4579, за ап. 2

  /имот 06207.501.869.4.2/

  АННА КИРИЛОВА АРНАУДОВА-гр.Брацигово-4579, за ап. 16 /имот 06207.501.869.4.16/

  АНГЕЛ ВЛАДИМИРОВ СТОЕВ-гр.Брацигово,-4579, за ап.4 /имот 06207.501.869.1.4 и 06207.501.869.22/

  ПЕТЪР АТАНАСОВ МИШЕВ-гр.Брацигово,-4579, за ап.6 /имот 06207.501.869.1.6/

  ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ БУРОВ-гр.Брацигово,-4579, за ап.1 /имот 06207.501.869.1.1/

  Н-ЦИ МИТРА МАРИНОВА ВАНКОВА / имот 06207.501.869.4.11/

  Гавраил Благов Благов - гр. Брацигово-4579, за ап.11 / имот 06207.501.869.4.11/

  Калина Благова Терзиева - гр.Брацигово-4579, за ап.11 / имот 06207.501.869.4.11/

  ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ЧОРЛЕВА - гр.Брацигово-4579, ап.13

   / За имот 06207.501.869.2.13 /

  ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ВЪЛКОВА-гр.Брацигово-4579, за ап.8

  /имот 06207.501.869.2.8/

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Съобщаваме Ви, че е издадена Заповед № РД-71/15.02.2023г. на Кмета на община Брацигово, с която се одобрява, изменение на ПУП - ПРЗ за част от кв. 110, УПИ V-Хотелски комплекс, ТУ по РП на гр.Брацигово , имот с идентификатор 06207.501.1043 по КККР на гр.Брацигово, с който за сметка на горецитирания УПИ се обособяват четири нови УПИ V-За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ VII- За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ VIII- За жилищно строителство, търговия и услуги и УПИ IX-За жилищно строителство, търговия и услуги по РП на гр.Брацигово, като се предвижда свободностоящо и свързано допълващо застрояване. Изменението е по искане от Ангел Иванов Пашкулев.

  Проектът се намира в Дирекция „СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция „СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ. Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • Заповед № РД-121/15.03.2023г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

  15-03-2023

  З А П О В Е Д:

  № РД-121/15.03.2023г. 

   

   

  На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение III

  от протокол № 11/30.11.2023г. на ОбЕСУТ  и

  Решение № 593/27.01.2023г.

   

   

  Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв. 131, УПИ V-За спа-център, физиотерапия, плувен басейн, паркинг, спортни, атракционни, забавни и обекти на отдиха по РП на гр.Брацигово, имот с идентификатор 06207.503.115 по КККР на гр.Брацигово, съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 • Заповед № РД-119/15.03.2023г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

  15-03-2023

  З А П О В Е Д:

  № РД-119/15.03.2023г. 

   

   

  На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение III

  от протокол № 3/28.02.2023г. на ОбЕСУТ  

   

   

  Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв. 7, УПИ IX-52 и ПИ №53 по плана на с.Розово, общ.Брацигово, съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 • Заповед № РД-118/15.03.2023г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

  15-03-2023

  З А П О В Е Д:

  № РД-118/15.03.2023г. 

   

   

  На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение I

  от протокол № 3/28.02.2023г. на ОбЕСУТ  

   

   

  Да се изработи ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 32888.119.463 по КККР на с.Исперихово, общ.Брацигово, съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 • Решение № 594 от Протокол № 43/27.01.2023г на Общински съвет гр.Брацигово

  15-03-2023

  ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ 

             Община Брацигово, Област Пазарджик на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че Решение № 594 от Протокол №43/27.01.2023г. на Общински съвет гр.Брацигово:

  1.     Разрешава изработване на ПУП-Парцеларен план за обект: „Кебелна линия 1kV от табло НН на ТП „Розовски вриз" до ново електромерно табло пред имот с идентификатор 62973.2.5 /УПИ I-166.170, За индивидуално вилно застрояване/, м. „Юнтала по КККР на с.Розово, общ.Брацигово съгласно приложената скица-предложение и одобрява задание по чл.125 от ЗУТ.

  2.     Дава предварително съгласие трасето да премине през общински имоти съгласно приложената скица-предложение.

  3.     При изработване на ПУП да се нанесат всички съществуващи подземни проводи и съоръжения.

 • Съобщение за издадена Заповед № РД-71/15.02.2023г. на Кмета на община Брацигово, с която се одобрява, изменение на ПУП – ПРЗ за част от кв. 110, УПИ V-Хотелски комплекс, ТУ по РП на гр.Брацигово , имот с идентификатор 06207.501.1043 по КККР на гр.Брацигов

  14-03-2023

  ДО

  ЖИВКА ТРАЙЧЕВА АНГЕЛОВА - гр.Пещера-4550, /имот 06207.501.869.4.1/, За ап.1

  МИЛКА ВАСИЛЕВА МАРКОВА - гр.Пещера-4550, /имот 06207.501.869.4.10/, За ап.10

   НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ МАРКОВ - гр.Пещера-4550, /имот 06207.501.869.4.10/, За ап.10

  АСЕН КОЧЕВ РАЛЕВ - гр.Варна-9000, /имот 06207.501.869.4.15/, За ап.15

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  Съобщаваме Ви, че е издадена Заповед № РД-71/15.02.2023г. на Кмета на община Брацигово, с която се одобрява, изменение на ПУП - ПРЗ за част от кв. 110, УПИ V-Хотелски комплекс, ТУ по РП на гр.Брацигово , имот с идентификатор 06207.501.1043 по КККР на гр.Брацигово, с който за сметка на горецитирания УПИ се обособяват четири нови УПИ V-За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ VII- За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ VIII- За жилищно строителство, търговия и услуги и УПИ IX-За жилищно строителство, търговия и услуги по РП на гр.Брацигово, като се предвижда свободностоящо и свързано допълващо застрояване. Изменението е по искане от Ангел Иванов Пашкулев.

  Проектът се намира в Дирекция „СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция „СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ.

  Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП – ПР на на ул. с о.т. 64-65 в кв.27 по плана на с.Бяга, общ.Брацигово.

  10-03-2023
  ДО

  СПАСКА ТОДОРОВА ВИДЕВА- гр.Пловдив-4000

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

             Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПР на ул. с о.т. 64-65  в  кв.27 по плана на с.Бяга, общ.Брацигово, обл. Пазарджик. Изменението е по искане от Община Брацигово.

       

             Проектът се намира в Дирекция „СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   

  Искания и възражения по проекта се правят пред Дирекция „СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

   

  Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ II-Производствена база в кв.127 по РП на гр.Брацигово. /ПИ с идентификатор 06207.503.1816 по КККР на гр.Брацигово.

  10-03-2023
  ДО

  „ПРЕВРЕН ИНВЕСТ"ООД с управители Груйчо Димитров Батачев и Мария Гаврилова Батачева -  гр.Пазарджик-4400 ,

  /за УПИ II-Производствена база кв.127 по РП на гр.Брацигово  /ПИ с идентификатор 06207.3.40 по КККР на гр.Брацигово. /

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ на УПИ II-Производствена база в кв.127 по РП на гр.Брацигово. /ПИ с идентификатор 06207.503.1816 по КККР на гр.Брацигово.

  С проекта се предвижда делба на УПИ II-Производствена база, като за ПИ с идентификатор 06207.503.1816 се обособява нов УПИ V-1816, Производствена, складова дейност и жилищно строителство,по имотни граници. Изменението е по искане на възложителя Ергин Кемал Хаджимустафа.

  Проектът се намира в Дирекция „СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражения по проекта се правят пред Дирекция „СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

  Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • Съобщение за издадена Заповед № РД-71/15.02.2023г. на Кмета на община Брацигово, с която се одобрява, изменение на ПУП – ПРЗ за част от кв. 110, УПИ V-Хотелски комплекс, ТУ по РП на гр.Брацигово , имот с идентификатор 06207.501.1043 по КККР на гр.Брацигов

  01-03-2023

  ДО

  ИВАНКА ПОПОВА - гр.Брацигово-4579, /имот 06207.501.869.3.3/, За ап.3

  НЯМА СОБСТВЕНОСТ- гр.Брацигово-4579, /имот 06207.869.4.12/, За ап.12

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  Съобщаваме Ви, че е издадена Заповед № РД-71/15.02.2023г. на Кмета на община Брацигово, с която се одобрява, изменение на ПУП - ПРЗ за част от кв. 110, УПИ V-Хотелски комплекс, ТУ по РП на гр.Брацигово , имот с идентификатор 06207.501.1043 по КККР на гр.Брацигово, с който за сметка на горецитирания УПИ се обособяват четири нови УПИ V-За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ VII- За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ VIII- За жилищно строителство, търговия и услуги и УПИ IX-За жилищно строителство, търговия и услуги по РП на гр.Брацигово, като се предвижда свободностоящо и свързано допълващо застрояване. Изменението е по искане от Ангел Иванов Пашкулев.

  Проектът се намира в Дирекция „СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция „СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ.

  Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик