Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • Съобщаваме Ви, че е изработен ПУП-ПРЗ за УПИ IV-508-Производство, търговия и услуги, складови дейности, имот с идентификатор 32888.125.555 по КККР на с.Исперихово

  07-02-2024

  07.02.2024г.

  ДО

  СЛАВКА ПЕТРОВА ИВАНОВА - гр.Пазарджик, ул. „Васил Левски №1

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

             Съобщаваме  Ви, че е изработен ПУП-ПРЗ за УПИ IV-508-Производство, търговия и услуги, складови дейности, имот с идентификатор 32888.125.555 по КККР на с.Исперихово, общ.Брацигово, с който се променя предназначението на имота, за него се обособява нов УПИ IV-555- Производство, търговия и услуги, складова дейност, жилищно строителство и са определени ограничителни линии на застрояване. Изменението е по искане на Найден Стоянов Борисов

           Проектът се намира в Кметство с.Исперихово, ул."Тридесет и осма" № 34 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция „СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

   Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • Покана за доброволно премахване на строеж

  06-02-2024

  ДО

  ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ

  УЛ."33"№ 36

  С. КОЗАРСКО 4582

   

   

  Относно: Заповед № РД-606/18.10.2022г.

   

                                                                        

                                                                  

                                                                       ПОКАНА

   

   

   

   

  УВАЖАЕМИ   ГОСПОДИН   АТАНАСОВ,

   

     Във връзка с гореописаната Заповед на Кмета на Община Брацигово за премахване на строеж: „Гараж" в УПИ III-707, кв. 41 по РП на с. Козарско, Ваша собственост, Ви уведомяваме, че в 5 дневен срок от получаване на настоящето писмо трябва да предприемете действия по премахване на визирания строеж. Общинска администрация ще извърши последваща проверка, и при неизпълнение ще започне процедура по Сключване на договор по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с фирма изпълнител за извършване на принудително премахване на „Гараж" .

   

   

   

   

   

  С уважение,

  Надежда Казакова

  Кмет на Община Брацигово

 • Протокол за доброволно премахване на самосрутващи се сгради

  05-02-2024

  П Р О Т О К О Л

   

          

          На 05.12.2023г., във връзка  с изпълнение на Заповед  № РД-722/30.11.2023г. на Кмета на Община Брацигово

  Комисия в състав:

  Председател: инж.  Анелия Методиева -  Директор Дирекция СА

  Членове: 1. Анна Дамянова - гл.спец. НС и ВОЕ

                    2. Иванка Кабакчиева - гл. спец. КР

                    3. Антонио Колев - гл. експ. СК

  след обстоен оглед на вида и състоянието на : на 1 бр. стопанска сграда и 1 бр. външна тоалетна, находящи се в УПИ IX-379, кв. 28 по РП на с. Исперихово, собственост на Красимир Дучев, съгласно нот. акт № 187 от 1993г.

   

   

  К О Н С Т А ТИ Р А :

   

   

                 Стопанската сграда и тоалетната са занемерени и вредни в санитарно - хигиенно отношение. Стопанската сграда е в лошо, неподдържано състояние. Дъсчената ѝ част е изгнила и силно увредена, на места с нарушена цялост. Покривът е в лошо състояние, като покритието е нарушено. Тоалетната също е неподдържана. И двете сгради са неподходящи по местоположение, и не се запазват съгласно действащия  застроителен план на с. Исперихово. Съгласно чл. 196, с наше писмо изх. № 94Д-1190-1#3/20.12.2023г. сме  изискали изслушване на заинтересованите лица /собственика/. Писмото е получено от адресата, но същия не се е явил за изслушване в определения срок в Община Брацигово.

                 

   Въз основа на направените констатации и чл.196, ал.1от ЗУТ, комисията

   


  РЕШИ:

   

  Сградите да бъдат премахнати.

  Предлагаме на кмета на Общината да издаде Заповед за премахване на сградата.

   

  Комисия :

  Председател : инж. Анелия Методиева   /п/

  Членове : 1. Анна Дамянова           /п/

                   2. Иванка Кабакчиева    /п/

                   3. Антонио Колев          /п/

 • Решение № 23 от Протокол № 3/20.12.2023г на Общински съвет гр.Брацигово

  26-01-2024

  ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ 

             Община Брацигово, Област Пазарджик на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че Решение № 23 от Протокол №3/20.12.2023г. на Общински съвет гр.Брацигово:

  1. Разрешава   изработване  на проект за ПУП-ПРЗ на имоти с идентификатори 32888.110.62 и 32888.110.63, м. "Топ Кавак" по КККР на с.Исперихово, общ.Брацигово

  2. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ на имоти с идентификатори 32888.110.62 и 32888.110.63, м. "Топ Кавак" по КККР на с.Исперихово, общ.Брацигово

 • З А П О В Е Д: № РД-46/24.01.2024г.

  26-01-2024

  З А П О В Е Д:

  № РД-46/24.01.2024г.


  На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение IV

  от протокол № 1/24.01.2024г. на ОбЕСУТ 

   

     Да се изработи  ПУП-ПРЗ за УПИ I-55, За ресторант и стаи за настаняване, УПИ II- 58, Вилно строителство и стаи за настаняване е УПИ IV-737, Вилно строителство, съставляващи  имоти с идентификатори 61220.36.741, 61220.36.739 и 06207.36.737, м. „Чечево" по КККР на с.Равногор, общ.Брациговоза имот с идентификатор 61220.24.840 по КККР на с.Равногор, общ.Брацигово.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни


  /Н.Казакова/

 • З А П О В Е Д: № РД-45/24.01.2024г.

  26-01-2024

  З А П О В Е Д:

  № РД-45/24.01.2024г.


  На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение II

  от протокол № 1/24.01.2024г. на ОбЕСУТ 

     Да се изработи ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 61220.24.810 по КККР на с.Равногор, общ.Брацигово.

   

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.


  /Н.Казакова/

 • Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ IV-3.197,198 за жилищно строителство, ПИ с идентификатор 06207.3.937, местност „Герчовица“ по Кадастрална карта на гр.Брацигово.

  26-01-2024

  ДО

  Н-ЦИ ДАНАИЛ ДАНАИЛОВ ЙОРГОВ - /за ПИ с идентификатор 06207.3.201

   местност "Герчовица" по КККР на гр.Брацигово./

   

  ЕКАТЕРИНА АНГЕЛОВА ЙОРГОВА - гр.Пазарджик

   /за ПИ с идентификатор 06207.3.201  местност" Герчовица "по КККР на гр.Брацигово./

  МАРИЯ АТАНАСОВА ЙОРГОВА- гр.Пазарджик-4400

   /за ПИ с идентификатор 06207.3.201  местност" Герчовица "по КККР на гр.Брацигово./

  ДАНАИЛ АТАНАСОВ ЙОРГОВ- гр.Пазарджик

   /за ПИ с идентификатор 06207.3.201  местност" Герчовица "по КККР на гр.Брацигово./

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                         

              Съобщаваме Ви, че е издадена Заповед № РД-769/20.12.2023г. на Кмета на община Брацигово, с която се одобрява, изменение на ПУП - ПРЗ за разделяне на УПИ IV-3.197,198 за жилищно строителство, ПИ с идентификатор 06207.3.937, местност „Герчовица" по Кадастрална карта на гр.Брацигово. Предвижда се, с предложеното изменение от УПИ IV-3.197,198 за жилищно строителство да се образуват две нови УПИ : УПИ IV-3.937 за жилищно строителство и V-3.937 за жилищно строителство. Изменението е по искане от Димитър Христов Китов и Кирил Костов Симитчиев.

         Проектът се намира в Дирекция СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

              Искания и възражения по проекта се правят на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез община Брацигово до  Административен съд.

   

   Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • З А П О В Е Д: № РД-20/11.01.2023г. На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение III от протокол № 13/20.12.2023г. на ОбЕСУТ

  12-01-2024

  З А П О В Е Д:

  № РД-20/11.01.2023г.


  На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение III

  от протокол № 13/20.12.2023г. на ОбЕСУТ


  Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.19, УПИ XXI-328,327,325 по РП на с.Жребичко,  имот с идентификатор 29522.501.279 по КККР на с.Жребичко,  общ.Брацигово съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.


  /Н.Казакова/

 • З А П О В Е Д: № РД-21/11.01.2023г. На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение I от протокол № 13/20.12.2023г. на ОбЕСУТ

  12-01-2024

  З А П О В Е Д:

  № РД-21/11.01.2023г.


  На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение I

  от протокол № 13/20.12.2023г. на ОбЕСУТ


  Да се изработи ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 32888.125.566, УПИ I-125.303-За производствени и складови дейности, м. "Перето" по КККР на с.Исперихово, общ.Брацигово съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.


  /Н.Казакова/

 • З А П О В Е Д: № РД-22/11.01.2023г. На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение IV от протокол № 13/20.12.2023г. на ОбЕСУТ

  12-01-2024

  З А П О В Е Д:

  № РД-22/11.01.2023г.


  На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение IV

  от протокол № 13/20.12.2023г. на ОбЕСУТ


  Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.27, ПИ №203 по плана на с.Бяга, общ.Брацигово съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.


  /Н.Казакова/

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик