Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщаване на ПУП-ПРЗ за част от кв.110 УПИ V-Хотелски комплекс,ТУ/имот 06207.501.1043 по КККР/ по РП на гр.Брацигово

 

26-09-2022

до

ТАНЯ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА - гр.Пловдив-4000 /имот 06207.501.869.3.19/

ЕЛИ МИЛЧЕВА БОРИСОВА - гр.Брацигово-4579 /имот 06207.501.869.2.13/

АНГЕЛ ВЛАДИМИРОВ СТОЕВ-гр.Брацигово-4579 /имот 06207.501.869.1.4/

ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ГЕНОВ-гр.Брацигово-4579 /имот 06207.501.869.4.16/

АННА КИРИЛОВ АРНАУДОВА-гр.Брацигово-4579 /имот 06207.501.869.4.16/

Калина Благова Терзиева - гр.Брацигово-4579 / имот 06207.501.869.4.11/

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съобщаваме Ви, че е изработен ПУП - ПРЗ за част от кв. 110, УПИ V-Хотелски комплекс, ТУ, имот с идентификатор 06207.501.1043 по КККР на гр.Брацигово, с който за имота се обособяват четири нови УПИ: УПИ V, УПИ VII, УПИ VIII и УПИ IX. За тях се отрежда жилищно строителство, търговия и услуги, като се предвижда свободностоящо и свързано застрояване. Изменението е по искане от Ангел Иванов Пашкулев.

         Проектът се намира в Дирекция СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик