Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед № РД-518/29.09.2022г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

 

29-09-2022

З А П О В Е Д:

№ РД-518/29.09.2022г. 

 

 

На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение III

от протокол № 9/21.09.2022г. на ОбЕСУТ 

 


Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.3, УПИ УПИ VIII- 874 по плана на с.Козарско, общ.Брацигово,  съгласно приложената скица предложение.

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.КМЕТ:........./п/...............

           Н.Казакова

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик