Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за заповед № РД-717/14.12.2022г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.31, УПИ VII-508 по плана на с.Равногор.

 

16-01-2023
ДО

ПЕТЪР АНГЕЛОВ АНЕВ - гр.Пловдив-4000 - /за УПИ VIII-509/

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АНЕВ - гр.Пазарджик-4400 - /за УПИ VIII-509/

ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ЩЕРЕВ  - гр.София-1000-/за УПИ VI-507/

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съобщаваме  Ви, че със Заповед №РД-717/14.12.2022г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на  ПУП - ПРЗ  за част от кв. 31, УПИ VII-508 по РП на с. Равногор, с който за сметка на горецитирания УПИ се обособяват два нови УПИ VIII-508 и УПИ  IX-508.  Изменението е по искане от Йордан Стоянов Младенов и Община Брацигово.

       Проектът се намира в Дирекция СА при Община Брацигово на ул."Атанас Кабов" №6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражения по проекта се правят на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез община Брацигово до  Административен съд.

 

Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик