Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед № РД-39/24.01.2023г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

 

24-01-2023

З А П О В Е Д:

№ РД-39/24.01.2023г. 

 

 

На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение ХI

от протокол № 11/30.11.2022г. на ОбЕСУТ  и

Решение № 576/16.12.2022г. на Общински съвет гр.Брацигово


 

Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.35, УПИ VII - За строителен техникум по РП на гр.Брацигово,  имот с идентификатор 06207.502.458 по КККР на гр.Брацигово съгласно приложената скица предложение.

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни. 

 


КМЕТ: /Надежда Казакова/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик