Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед № РД-121/15.03.2023г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

 

15-03-2023

З А П О В Е Д:

№ РД-121/15.03.2023г. 

 

 

На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение III

от протокол № 11/30.11.2023г. на ОбЕСУТ  и

Решение № 593/27.01.2023г.

 

 

Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв. 131, УПИ V-За спа-център, физиотерапия, плувен басейн, паркинг, спортни, атракционни, забавни и обекти на отдиха по РП на гр.Брацигово, имот с идентификатор 06207.503.115 по КККР на гр.Брацигово, съгласно приложената скица предложение.

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик