Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за издадена Заповед № РД-71/15.02.2023г. на Кмета на община Брацигово, с която се одобрява, изменение на ПУП – ПРЗ за част от кв. 110, УПИ V-Хотелски комплекс, ТУ по РП на гр.Брацигово , имот с идентификатор 06207.501.1043 по КККР на гр.Брацигов

 

15-03-2023
ДО

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ХАДЖИЕВ - гр.Брацигово-4579,/имот 06207.501.869.2.12 и 06207.501.869.30/

ЕКАТЕРИНА КОСТАДИНОВА МИНЧЕВА-гр.Брацигово,-4579, за ап.13

/имот 06207.501.869.4.13/

ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ГЕНОВ-гр.Брацигово-4579, за ап.16

/имот 06207.501.869.4.16/

ЗИНА ХРИСТОВА ГУХЧЕВА-гр.Брацигово,-4579, за ап.9 /имот 06207.501.869.4.9/

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДЕМИРОВ-гр.Брацигово-4579, за ап. 2

/имот 06207.501.869.4.2/

АННА КИРИЛОВА АРНАУДОВА-гр.Брацигово-4579, за ап. 16 /имот 06207.501.869.4.16/

АНГЕЛ ВЛАДИМИРОВ СТОЕВ-гр.Брацигово,-4579, за ап.4 /имот 06207.501.869.1.4 и 06207.501.869.22/

ПЕТЪР АТАНАСОВ МИШЕВ-гр.Брацигово,-4579, за ап.6 /имот 06207.501.869.1.6/

ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ БУРОВ-гр.Брацигово,-4579, за ап.1 /имот 06207.501.869.1.1/

Н-ЦИ МИТРА МАРИНОВА ВАНКОВА / имот 06207.501.869.4.11/

Гавраил Благов Благов - гр. Брацигово-4579, за ап.11 / имот 06207.501.869.4.11/

Калина Благова Терзиева - гр.Брацигово-4579, за ап.11 / имот 06207.501.869.4.11/

ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ЧОРЛЕВА - гр.Брацигово-4579, ап.13

 / За имот 06207.501.869.2.13 /

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ВЪЛКОВА-гр.Брацигово-4579, за ап.8

/имот 06207.501.869.2.8/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че е издадена Заповед № РД-71/15.02.2023г. на Кмета на община Брацигово, с която се одобрява, изменение на ПУП - ПРЗ за част от кв. 110, УПИ V-Хотелски комплекс, ТУ по РП на гр.Брацигово , имот с идентификатор 06207.501.1043 по КККР на гр.Брацигово, с който за сметка на горецитирания УПИ се обособяват четири нови УПИ V-За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ VII- За жилищно строителство, търговия и услуги, УПИ VIII- За жилищно строителство, търговия и услуги и УПИ IX-За жилищно строителство, търговия и услуги по РП на гр.Брацигово, като се предвижда свободностоящо и свързано допълващо застрояване. Изменението е по искане от Ангел Иванов Пашкулев.

Проектът се намира в Дирекция „СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция „СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ. Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик