Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за част от местност „ Боаза “ ПИ с идентификатор 61220.24.805 по КККР на с.Равногор.

 

25-09-2023

ДО

Н-ЦИ ЙОРДАН АНГЕЛОВ МЛАДЕНОВ -/за имот с идентификатор 61220.24.844/

 

СТЕФАНА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА- гр. Пещера-4550

 

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         

Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за част от местност „Боаза" ПИ с идентификатор 61220.24.805 по Кадастрална Карта на с. Равногор. С проекта се предвижда делба  на УПИ II-805, Вилна зона, като за сметка на имота се образуват  два нови урегулирани поземлени имота:

- нов УПИ II-805, Вилна зона, с площ 1559 кв.м.

- нов УПИ III-805, Вилна зона, с площ 1681 кв.м.

         Изменението е по искане от Младен Костадинов Младенов.

         Проектът се намира в Дирекция „СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражения по проекта се правят пред Дирекция „СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 

        Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик