Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ VI-054011, за дървопреработка в местност „Свети Спас“, участващ в ПИ с идентификатор 06207.1.740 по КККР на гр.Брацигово.

 

25-09-2023

ДО

ГАБРИЕЛА БОРИСЛАВОВА ДИМИТРИЕВА- гр.Пловдив-4000 ,

/за ПИ с идентификатор 06207.1.725  местност"Клисурата"по КККР на гр.Брацигово./

 

МАРИЯ ИВАНОВА ЩЕРЕВА - гр.Пловдив-4000 ,

/за ПИ с идентификатор 06207.1.725  местност"Клисурата"по КККР на гр.Брацигово./

 

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ- гр.Пловдив-4000 ,

/за ПИ с идентификатор 06207.1.729  местност"Клисурата"по КККР на гр.Брацигово./

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        

Съобщаваме Ви, че е издадена Заповед № РД-503/25.08.2023г. на Кмета на община Брацигово, с която се одобрява изменение на ПУП - ПРЗ за разделяне на УПИ VI-054011, за дървопреработка, ПИ с идентификатор 06207.1.740, местност „Свети Спас" по Кадастрална карта на гр.Брацигово. Предвижда се, с предложеното изменение от УПИ VI-054011, за дървопреработка да се образуват три нови УПИ: УПИ VI-1.757, производствено-складови дейности, дървопреработка, търговия, услуги и ВЕИ; УПИ VII-1.759, производствено складови дейности, дървопреработка, тъговия, услуги и ВЕИ и УПИ VIII-1.759, производствено - складови дейности, дървопреработка, търговия, услуги и ВЕИ. Изменението е по искане от "Поли- Аттива" ООД - гр.София.

         Проектът се намира в Дирекция „СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражения по проекта се правят на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез община Брацигово до  Административен съд.

           Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик