Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ V-604 „Баня“ в кв.42 по плана на с.Бяга, общ.Брацигово, обл. Пазарджик.

 

25-09-2023
ДО

Н-ЦИ НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ПЕНОВА /за УПИ XIII-606 в кв.42/

ДИМИТРИЙКА АТАНАСОВА ТРЕНДАФИЛОВА -гр.Пазарджик-4000

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съобщаваме Ви, че е издадена Заповед № РД-542/15.09.2023г. на Кмета на община Брацигово, с която се одобрява, изменение на  ПУП - ПРЗ за УПИ V-604 „Баня" в  кв.42 по плана на с.Бяга, общ.Брацигово, обл. Пазарджик. Изменението на регулацията се състои в промяна на отреждането на УПИ V-604 "Баня", кв.42, като се предвижда да се промени на УПИ V-604 "За Жилищно строителство". Изменението е по искане от Андрей Атанасов Керезов.

       Проектът се намира в Дирекция "СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул. "Атанас Кабов" № 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражения по проекта се правят на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез община Брацигово до  Административен съд.

 

Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик