Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед за Комисия

 

01-12-2023

З А П О В Е Д

РД-722/30.11.2023г.

 

 На основание чл.44 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.195, ал.5, ал. 6 и чл. 196, ал. 1 от Закона за устройство на територията

                                              

                                                   Н А З Н А Ч А В А М

 

                    Комисия в състав:

                    Председател: арх. Димитър Боюклиев - Гл. арх. при ОбА

                    Членове: 1. Анна Дамянова - гл.спец."НС и ВОЕ"

                                    2. Иванка Кабакчиева - гл.спец. "КР"

                                    3. Антонио Колев - гл. експ. СК  

         

            Която да се събере  на 05.12.2023 година, да извърши проверка на  състоянието на 1бр. стопанска сграда и 1бр. тоалетна, изпълнени от подръчни материали, находящи се в УПИ IX-379, кв. 28, собственост на Красимир Дучев на вътрешната регулационна линия с УПИ VIII-380, кв. 28, собственост на Стоян и Благой Запреви. За извършената проверка да бъде изготвен протокол.

Настоящата заповед да се връчи на всички членове на комисията за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

НАДЕЖДА КАЗАКОВА

Кмет на Община Брацигово 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик