Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед № РД-733/05.12.2023г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

 

05-12-2023

З А П О В Е Д:

№ РД-733/05.12.2023г.


На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение I

от протокол № 12/29.11.2023г. на ОбЕСУТ


Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.121, УПИ II-общ., имот с идентификатор 06207.501.1768 по КККР на гр.Брацигово съгласно приложената скица предложение.

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.


/Н.Казакова/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик