Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Издадена Заповед № РД-676/13.11.2023г. на Кмета на община Брацигово, с която се одобрява, изменение на ПУП – ПРЗ за част от местност „Боаза“ ПИ с идентификатор 61220.24.805 по Кадастрална Карта на с.Равногор.

 

08-12-2023
Н-ЦИ  НИКОЛА ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ -/ за имот с идентификатор 61220.24.678/

         ГЕРГАНА МАРИНОВА-КАРАМАРИНОВА-МИЧЕВА - гр.Пещера, 4550

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   Съобщаваме Ви, че е издадена Заповед № РД-676/13.11.2023г. на Кмета на община Брацигово, с която се одобрява, изменение на ПУП - ПРЗ за част от местност „Боаза" ПИ с идентификатор 61220.24.805 по Кадастрална Карта на с.Равногор. С проекта се предвижда делба  на УПИ II-805, Вилна зона, като за сметка на имота се образуват  два нови урегулирани поземлени имота:

- нов УПИ II-805, Вилна зона, с площ 1559 кв.м.

- нов УПИ III-805, Вилна зона, с площ 1681 кв.м.

      Изменението е по искане от Младен Костадинов Младенов.

    Проектът се намира в Дирекция „СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 и може да се разгледа от заинтересованите лица. 

    Искания и възражения по проекта се правят на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез община Брацигово до  Административен съд. 

     Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик