Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ, имот с идентификатор 06207.501.643 по КККР, УПИ VII, кв.118 по РП на гр. Брацигово, община Брацигово.

 

08-12-2023

ДО 

СЪБИНА СТОЯНОВА АПОСТОЛОВА - гр. Пловдив, бул. „Копривщица" №21, ет.1, ап.3 /за УПИ VII, кв.118 по РП на гр. Брацигово/

ДО

ЦВЕТЕЛИНА АНГЕЛОВА ТОНЕВА МУЖЕН - гр. Пловдив, ж.к Тракия №109, вх. Д, ет.4, ап.15 /за УПИ VII, кв.118 по РП на гр. Брацигово/

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         

Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ на УПИ VII, кв.118 по РП на гр. Брацигово, община Брацигово.

С проекта се предвижда изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.118, УПИ VII по РП на гр.Брацигово, община Брацигово, имот с идентификатор 06207.501.643 по КККР на гр.Брацигово, общ.Брацигово, с който регулационните линии на горецитирания ПИ се изместват по имотните граници на имот с идентификатор 06207.501.643 по КККР на гр.Брацигово. Изменението е по искане на възложителя Димитър Иванов Пашкулев.

Проектът се намира в Дирекция СА" при Община Брацигово с адрес гр. Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражения по проекта се правят пред Дирекция СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик