Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за набиране потребители на социална услуга

 

05-02-2010

Уважаеми граждани на Община Брацигово, Във връзка с изпълнение на Проект "Социална услуга за качествен живот -фаза 2" по схема за директно предоставяне безвъзмездна финансова помощ ВС051РО001 - 5.2.05 "Усъвършенстване и подобряване на услугата личен асистент за хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора -фаза 2" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" желаем да заявим че, приема на заявления на кандидат - потребителите и на кандидатите за лични асистенти стартира на 01.02.2010г. Заявленията за кандидатстване се получават в Дирекция "Социално подпомагане" -Пещера и изнесено работно място - гр. Брацигово. Необходими документи за кандидатстване за кандидат- потребители: - заявление за ползване на социална услуга"Личен асистент"- - Приложение №3 или №3а - документ за самоличност- за справка - копие от амбулаторен картон /ако има такъв/, експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК - копие от протокол на ЛКК - други медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на лицето /епикризи и др./ За кандидатите за лични асистенти: - заявление за кандидатстване за работа като личен асистент - Приложение№6 - документ за самоличност- за справка - свидетелство за съдимост - медицинско свидетелство за работа - ксерокопие на диплома за притежавано образование - трудова автобиография Всички документи след попълването и окомплектоването им се подават в Дирекция "Социално подпомагане" - Пещера и изнесено работно място -Брацигово. АСП - Дирекция "Социално подпомагане" Пещера

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик