Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Откриване на Център за настаняване от семеен тип

 

15-02-2010

На 05.02.2010 г. в община Брацигово бяха открити Център за настаняване от семеен тип "Васил Петлешков" и Център за обществена продкрепа "Васил Петлешков". ЦНСТ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на децата лишени от родителски грижи на възраст от 15 до 18 години. Основната му цел е осигуряване на качество на живот, което гарантира пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете в естествената за него среда, чрез осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа. Центъра за обществена подкрепа ще работи за намаляване на броя на децата в риск от община Брацигово. В него ще бъдат сформирани и обучени екипи за работа от щатен персонал и доброволци - за директна работа с децата и семействата в риск. Целите на ЦОП са първична превенция, семейна подкрепа, "да се върнем в клас", "аз мога сам" и др. Центровете се намират на адрес: гр. Брацигово, ул. "Трети март" №57, тел. 03552/21-06.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик