Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Проект Социална услуга за качествен живот

 

15-02-2010
Проект "Социална услуга за качествен живот" фаза-2 стартира на 22.01.2010 г. , като основната цел е да се подобри качеството на живот на хората, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си чрез предоставяне на качествена грижа в семейна среда. Кой може да ползва социалната услуга? Право на участие в Проекта, без оглед на финансово положение и при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност, имат: - самотноживеещи хора - деца с увреждания - хора с различни заболявания, които ги поставят в невъзможност да се обслужват сами. Дирекция "Социално подпомагане" - Пещера е одобрена от Екипа на национално ниво и 50 потребителя ще ползват услугата на нейния териториален обхват. Необходими документи за кандидатстване: За кандидат- потребители: - заявление за ползване на социална услуга"Личен асистент"- Приложение №3 или №3а - документ за самоличност- за справка - копие от амбулаторен картон /ако има такъв/, експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК - копие от протокол на ЛКК - други медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на лицето /епикризи и др./ За кандидатите за лични асистенти: - заявление за кандидатстване за работа като личен асистент - Приложение№6 - документ за самоличност- за справка - свидетелство за съдимост - медицинско свидетелство за работа - ксерокопие на диплома за притежавано образование - трудова автобиография Заявленията се получават в работните и изнесени гишета на Д"СП"- Пещера и изнесено работно място гр. Брацигово. Всички документи след попълването и окомплектоването им се подават в изнесено работно място - Брацигово. Назначаването на личните асистенти ще започне на 01.03.2010 г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик