Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение ТСУ

 

25-02-2010
До Н-ци на Димитър атанасов Делипавлов Собственици на имот пл. №570, кв. 79, с. Равногор С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви че е изработен проект ПУП - ПРЗ за част от кв.79, УПИ ХХХХVI - Зеленина по плана на с.Равногор, с който за имоти пл.№№ 585, 578, 575, 584, 571, 572, 570, 569, 567 и 568 се обособяват нови УПИ ХLVП-585, ХLIХ-578, L- 584, LI- 575, LII-571,LIII-572,LIV-570, LV-569, LVI- 567 и LVII-568 - кв.79. Проектът се намира в Кметство с.Равногор и може да се разгледа от заинтересованите лица. Искания и възражения по проекта се правят 14-дневен срок от датата на съобщаването. Съобщението е публикувано в Интернет чрез сайта на община Брацигово на 25.02.2010г. Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик