Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

СТАРТИРА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I

 

25-01-2023

СТАРТИРА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I",

С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

 

     Община Брацигово уведомява желаещите да подадат проектни предложения за финансиране по Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I", че кандидатстването за финансиране ще се извършва чрез водещия партньор - община Брацигово, при следните условия:

 

       А. ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ:

 

1.      Подаване на заявления за кандидатстване в община Брацигово, окомплектовано с всички необходими документи, съгласно Насоките за кандидатстване /линк/ в срок до 10.05.2023г.

2.      Подаване на проектните предложения от община Брацигово, чрез ИСУН - до 17 часа на 31.05.2023г.

 

      Б. ДОПУСТИМИ  КАНДИДАТИ:

 

      1. Многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/, проектирани са преди 26.04.1999г., броят на самостоятелните обекти в тях са най-малко четири и принадлежат на повече от едни собственик. Сградата трябва да бъде жилищна, да е предназначена за постоянно обитаване и най-малко 60% от нейната разгъната застроена площ да се заема от жилища.

 

     В. РАЗМЕР НА ЗАЯВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 

     1. Минималният размер на заявените средства по всеки индивидуален ПИИ е 50 000 лева.

     2. Максималният размер на заявените средства по всеки индивидуален ПИИ за сграда/ блок-секция не може да надхвърля 9 500 000 лева.

 

     По - подробна информация ще намерите в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура /линк/ или в ИСУН 2020 - Отворени процедури.

 

      При необходимост от допълнителна информация и връзка с водещия партньор - община Брацигово - тел.03552/2065, вътр.109 - инж.Анелия Методиева.

Изтегли:

Насоки за кандидатстване

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик