Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК

 

05-12-2023

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 ал.4 от ДОПК

 

Ако намерите името си в това съобщение, трябва незабавно да посетите отдел „Местни данъци и такси" на община Брацигово. Администрацията на Община Брацигово е подготвила това съобщение,за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви.

Съобщенията се поставят на видно място в сградата на общинска администрация Брацигово и се публикуват в интернет страницата на община Брацигово.Ако в 14 дневен срок от поставянето на съобщението не се явите, то

на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, АУЗД ще се смята за редовно връчен и ще бъде приложен към досието Ви.

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 - дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел "Местни Приходи" при Община Брацигово, ул. "Атанас Кабов" № 6А, за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУЗД6303000239-1/20.11.2023г.

ЕЛИЗАБЕТ ДОРИЙН АСТЪН

С. Исперихово                                   ул."Четвърта „№22          

**********

МПС

2.

АУЗД6303000244-1/22.11.2023г.

ПЛАМЕН  АЛЕКСАНДРОВ ГЕНОВ

Гр.Брацигово                                   ул."Брациговска комуна"№78

**********

МПС

3.

АУЗД6303000222-1/09.11.2023г.

АНИТА ИЛКОВА НЕНОВА

С. Огняново                                      ул.  „Христо Ботев"№ 8

*********

    ДНИ и ТБО

4. 

АУЗД6303000254-1/24.11.2023г.

ДЖАМСЕТ МЕХМЕДОВ      ЯРАЛОВ

С. Исперихово                                 ул „Двадесет и девета"№4

**********

ДНИ и ТБО

5.

АУЗД6303000255-1/24.11.2023г.

СЕМИЯ             ЮСЕИНОВА ЯРАЛОВА

С.Исперихово                  ул."Двадесет и девета"№4

**********

ДНИ и ТБО

6.

АУЗД6303000258-1/24.11.2023г

АЛЕКСАНДЪР ЖЕЛЯЗКОВ ДИМИТРОВ

С.Исперихово                                  ул." Тридесет и осма"№8

*********

   ДНИ и ТБО

 

 

Орган по приходите:

 

Антония Валентинова Димитрова-Мл.Експ."МДТ"

 

Дата на поставяне на съобщението:.05.11.2023г.

 

Дата на сваляне на съобщението:19.11.2023г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик