Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение ТСУ

 

30-06-2010
До Екатерина Б.Баханова- Лазарова Николаий Илиев Хаджиилиев Елен Оливер Н-ци Тодорка Петкова Илиева С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че със заповед № РД-240/30.06.2010г. е одобрен ПУП- ПР /план за регулация/ за част от кв.6 и кв.7 по плана на летовище „В.Петлешков”, общ.Брацигово, по искане на Стоян Ангелов Филев . Проектът се намира в отдел „ТСУ и А” при Община Брацигово на ул.“Ат. Кабов”№ 6, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица. Изисквания и възражение по проекта се правят пред отдел ТСУ и А при Община Брацигово в 14-дневен срок от датата на съобщаването. Съобщението публикувано в Интернет чрез сайта на община Брацигово на 30.06.2010г. Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик