Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

З А П О В Е Д № РД – 235/28.06.2010 г.

 

10-07-2010
На основание чл.44 ал.1,т.4,чл.44 ал.2 от ЗМСМА и Постановление № 76/ 20.04.2010 г. на Министерския съвет за оптимизиране на разходите и трансферите/субсидиите по републиканския бюджет за 2010 година и в изпълнение на чл.5 от постановлението за ограничаване на разходите на общините до размера на собствените приходи и получените трансфери У Т В Ъ Р Ж Д А В А М антикризисни мерки в община Брацигово както следва: І. Д а н ъ ч н и п р и х о д и 1. Във връзка с неизпълнение на местните приходи към 31.05.2010 г., всички кметове на кметства да предприемат незабавни мерки за подобряване на събираемостта. След 01.08.2010 г. субсидиите на кметствата за издръжка на местните дейности ще бъдат отпускани при изпълнение на приходите към 31.07.2010 г. минимум 50 % . 2. Специалистите от звено „Местни данъци и такси” , съвместно със специалисти от Общинска администрация „ в срок до 15.07.2010 г. да извършат проверка на подадените „Патентни декларации” от фирмите ,относно тяхната достоверност,а също и на лица подали декларации за преустановяване на дейността в края на миналата година с цел установяване дали продължават осъществяването и през настоящата година.Директор на дирекция „Обща администрация” да издаде заповед на Кмета на община Брацигово за сформиране на комисия по изпълнение на задачата и за резултатите от проверката да се състави доклад ,утвърден от кмета на общината в срок до 20.07.2010 г. 3. Секретарят на общината и кметовете на кметства да организират извършването на проверка за неплатените данъци от служителите, работещи в звената на бюджетна издръжка в община Брацигово. В срок до 15.07.2010 г. да докладват на кмета на общината за извършеното и предприетите действия. Да бъде създаден публичен регистър на длъжниците- юридически и физически лица, който да бъде публикуван на интернет страницата на община Брацигово,като служителите от звено „Местни данъци и такси” предоставят данни за длъжниците. 4. Кметовете на кметства да назначат комисии с участието на строителния техник в кметството, за извършване на проверка на декларираните данни които участват в определяне на данъчната оценка ,съгласно приложенията към ЗМДТ.Работата на комисиите да се отчитат текущо през петнадесет дни с протоколи за всеки имот,които да се предават в звено „Местни данъци и такси” за съпоставяне на декларираните данни с партидата на имота.При констатиране на различия служители от звено”Местни данъци и такси” да прилагат незабавно процедурата по ЗМДТ. 5. Отказ от извършване на услугата на физически и юридически лица, длъжници за такса битови отпадъци. 6. Относно увеличаване събираемостта на приходите от данък върху превозните средства, лицата упълномощени като актосъставители да започнат текущи проверки и съставят актове съгласно чл.107 от ДОПК и извършване на процедури по принудително събиране. 7. Ежемесечно да се изпращат писма до лица , за които има информация от Службата по вписванията ,че са осъществили сделки без да подадат декларация за облагане. ІІ. Н е д а н ъ ч н и п р и х о д и 8. В срок до 15.07.2010 г. отговорните служители,упълномощени като актосъставители и кметовете на кметства да извършат проверка на разположените на тротоарите дърва за огрев,строителни материали,МПС и върху други общински терени,като представят писмен отчет за събраните такси на кмета на общината, съгласно Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Брацигово,приета от Общински съвет гр. Брацигово. 9. Да не се извършват административни и технически услуги на физически и юридически лица, длъжници по ЗМДТ, както в общината ,така и по кметствата към нея,в изпълнение на Заповед РД 69/13.02.2009 г. 10. В периода от 01.07.2010 г. до 30.09.2010 г. да бъде изключено уличното осветление от 24.00 ч 11. Във всички кметства да остане за ползване само по един стационарен телефон.При наличие на повече постове общината няма да превежда субсидия за таксите им.Разходите остават за сметка на служителите. 12. Считано от 01.07.2010 г. да се прекрати за срок от три месеца договора за поддръжка на радиоточки в общината. 13. Местният вестник „Априлци” да се издава веднъж месечно и в черно бял тираж. 14. Ползването на климатици да се извършва при температури над 32 градуса. 15. Да се спре изплащането на командировки , пътни разходи, участия в семинари, на всички служители в община Брацигово, с изключение на функция „Образование „ дейност „Общообразователни училища” 16. Да не се изплащат средства за работно облекло на служителите заети в дейностите финансирани от „местните приходи”. 17. Да се намалят разходите за телефони,пощенски услуги, канцеларски разходи,ел.енергия, горива и вода до 30 %. 18. При неспазване на договорни отношения за наеми,концесии и други ,своевременно да се пристъпи към прекратяване на договорите ,обявяване на нови процедури и събиране на дължите суми по съдебен ред. 19. Приемането на деца в детските ясли и градини да става при пълно издължени от семейството данъци и такси по ЗМДТ, а при кандидатстване за помощи от социално слаби да се изисква служебна бележка за липса на задължения към общината. 20. Да се предприемат действия за регистрация и събиране на такси за притежание на домашни кучета, съгласно Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Брацигово,приета от Общински съвет гр. Брацигово. 21. Извършване на проверки по кметствата към община Брацигово за прилагане на Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Брацигово и Наредбата за организация и управление на гробищните паркове ,приети от Общински съвет гр.Брацигово. 22. С цел намаляване на разходите за чистотата се въвежда намален работен ден на работещите в отдел”Чистота” гр.Брацигово и оптимално заместване на титулярите при възможност с работещи по чл. 9 от социалните програми. 23. Служителите от общинска администрация, кметствата и Градски исторически музей, за периода от 01.07.2010 г. до 31.08.2010 г. да ползват неплатен отпуск в размер на 20 работни дни, по утвърден от Кмета на община Брацигово график. 24. В срок до 28.06.2010 г. да се преразгледат капиталовите разходи финансирани от собствени приходи, като се изготви нова строителна програма и се внесе за утвърждаване от Общински съвет. 25. Осъществяване на проверки от специалисти в общинска администрация относно разрешителни за поставяне на рекламно информационни елементи от фирми и други лица. 26. Председателят на Общинския съвет да предложи актуализиран бюджет на Общински съвет град Брацигово, който да бъде оптимизиран, съгласно антикризисните мерки на правителството. 27. Да се преразгледа договора с Глобул и се намалят абонатите с 10 броя. 28. В срок до 06.07.2010 г. да се преразгледа структурата за оптимизаране на персонала в общинска администрация и звената към нея . На незаетите места до края на годината да не се назначава персонал. Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение. Контрол по изпълнението и възлагам на г-н Тодор Кръстев – заместник кмет на община Брацигово. Васил Гюлеметов Кмет на община Брацигово

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик