Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ОБЯВА

 

04-08-2010
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 37, ал.6 от Закона за народната просвета, ОБЯВЯВА КОНКУРС: За длъжността “Директор на ОДЗ «Божура Фурнаджиева», гр.Брацигово I. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността 1. Да са български граждани. 2. Да отговарят на изискванията на чл.40, ал.4 от Закона за народната просвета - да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от право да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците. 3. Да нямат наложено дисциплинарно наказание "уволнение" по чл.188, т. 3 от КТ и трудовото им правоотношение като директор на детска градина не е било прекратявано на основание чл.330, ал.2, т. 6 от Кодекса на труда или на основание чл.328, ал.1, т.5 от Кодекса на труда в едногодишен срок преди подаване на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред. 4. Да имат завършено висше образование, образователно-квалификационна степен "бакалавър" или " магистър" - специалност "обща педагогика " или "предучилищна педагогика" в съответствие с чл. 37, ал. 2 от ЗНП и професионална квалификация "учител" или педагогическа правоспособност, която позволява да се изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа на директор / чл.3 от Наредба № 3 от 18.02. 2008 година за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета/ в детската градина, за която кандидатстват. 5. Да имат не по-малко от 3 години учителски трудов стаж по смисъла на чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. 6. Да притежават компютърна грамотност. II. Кратко описание на длъжността: Директорът на детската градина планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната политика в областта на образованието, учебно-възпитателния процес и цялостната административно-управленска и финансова дейност на заведението. III. Начин за провеждане на конкурса: 1. Конкурсът ще се проведе в три етапа : 1.1.Допускане по документи. 1.2.Писмен изпит - тест. 1.3.Интервю. 2. До участие в конкурса няма да се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заеманата длъжност. 3. Недопуснатите до конкурс кандидати ще бъдат уведомени писмено за съображенията на отказа. 4. Допуснатите до конкурс кандидати ще бъдат се уведомени писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на конкурса. 5. Писменият изпит -тест включва решаване на тестови задачи и казуси, свързани с прилагането на нормативната уредба, действаща в системата на народната просвета и със специфичното съдържание на функциите и отговорностите на длъжността "директор" на детска градина. IV. Необходими документи за участие в конкурса: 1. Заявление до Кмета на община Брацигово за участие в конкурса. 2. Документ за самоличност /копие/. 3. Професионална автобиография. 4. Документ за завършена степен и специалност на висшето образование, документ за придобита професионална квалификация "учител" или за педагогическа правоспособност /копия /. 5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит-трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина/. 6. Карта за предварителен медицински преглед /когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата/. 7. Бележка, че кандидатът не се води на учет за психично заболяване. 8. Свидетелство за съдимост в срок на валидност /копие/. 9. Декларация, че кандидатът не е лишен по съдебен или административен ред от правото да упражнява учителска професия. 10. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива /копия/. 11. Документи за компютърна грамотност /копия/. Копията на представените документи следва да са ясни и четливи и заверени с подписа на кандидата и текст „Вярно с оригинала”. V. Срок и място за подаване на документите: 1. Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник на Центъра за административно обслужване /фронт-офиса/ в сградата на Община Брацигово, град Брацигово, ул."Атанас Кабов" № 6а, в срок до 17:00 часа на 07.09.2010 г. 2. Документите следва да се подават в запечатан плик с посочени имената на кандидата, точен адрес и телефон за връзка. ВАСИЛ ГЮЛЕМЕТОВ, Кмет на Община Брацигово

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик