Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

З А П О В Е Д № РД-267-1/19.07.2010

 

10-08-2010
На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ и инвестиционна инициатива на Кмета на Община Брацигово във връзка с Мярка 321”Основни услуги за населението и икономиката на селските райони” по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Р А З Р Е Ш А В А М: Изработването на комплексен инвестиционен проект за обект: “ Реконструкция на водопроводи от подземни каптажи – „Замарница”, „Попски извор”, „Бойков извор”, „Розовски вриз”, и „Чорбаново” до РШ „Розово” в землището на с. Розово, с цел подобряване на водоснабдяването и инженерната инфраструктора на ВиК съоръженията. ВАСИЛ ГЮЛЕМЕТОВ Кмет на Община Брацигово

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик