Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение ТСУ

 

07-03-2011

СТАНОВИЩЕ НА ГЛ. АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО
По повод искане вх. № 94Ц-31-1/12.01.2011г. от Цветана Василева Димова за изработване на ПУП-ПР за част от кв.12, УПИ V-146 и Х-151 по плана на с.Розово, общ.Брацигово. Считам, че искането е законосъобразно. Изисквания, на които трябва да отговаря разработката: - При оформяне на проектите да се спазват изискванията на Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 относно обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
З А П О В Е Д: № РД-74/16.02.2011г. На основание чл. 124, ал. 3 и § 8, ал.2 т. 3 от ЗУТ Р А З Р Е Ш А В А М:
Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 12, УПИ V-146 и Х-151 по плана на с.Розово, общ.Брацигово. На основание чл. 135, ал. 6 от ЗУТ спирам прилагането на действуващия план в този обхват. Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА – 150 дни. Съобщението е публикувано на 07.03.2011 г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик