Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение ТСУ

 

07-03-2011

З А П О В Е Д № РД-88 Брацигово 02.03.2011 год.
Подписаният Васил Михайлов Гюлеметов – Кмет на Община Брацигово, град Брацигово, ул.”Атанас Кабов„ № 6а, като разгледах искане до Главния архитект на Община Брацигово с входящ номер № 30-702-1/16.02.2011г. от EТ”СЮМ-Стоян Младенов” с адрес: гр.Пещера, ул.”Гео Милев” №2, собственик на ПИ № 000525, местност „Перето” в землището на с.Исперихово, общ.Брацигово нот. акт № 25, т. ІI, н.д. 221/2009г.и Договор № ПО 06-14/29.12.2010г. считам, че същото е основателно тъй като собственика не може да осъществи инвестиционните си намерения без разрешение за изработване на комплексен инвестиционен проект. На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ
Р А З Р Е Ш А В А М:
Изработването на комплексен инвестиционен проект за обект: “Цех за бетонови изделия” в ПИ № 000525 , местност „Перето” в землището на с.Исперихово, общ.Брацигово, за да може собственика да осъществи инвестиционните си намерения. Мотиви: Собственика не може да осъществи инвестиционните си намерения без разрешение за изработване на комплексен инвестиционен проект за „Цех за бетонови изделия” в ПИ № 000525, местност „Перето” в землището на с.Исперихово, общ.Брацигово. Съобщението е публикувано на 07.03.2011 г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик