Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Откриване на малка обществена поръчка с предмет:“Основен ремонт и реконструкция на същствуващите сгради на ДДЛРГ „Ана Гиздова”

 

01-04-2011


Р Е Ш Е Н И Е № РДР - 8/01.04.2011 година. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧKA
На основание чл.7 т.1 от Закона за обществените поръчки,чл.3 ал. 2 и чл. 5, ал.1 т.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.
 

1. Откривам процедура за възлагане на малка обществена поръчка по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, чрез открит конкурс с предмет: „Основен ремонт и реконструкция на същствуващите сгради на ДДЛРГ „Ана Гиздова” гр.Брацигово.

2. Одобрявам обявлението за откриване на малка обществена поръчка и документацията за участие в процедурата чрез открит конкурс с предмет: “Основен ремонт и реконструкция на същствуващите сгради на ДДЛРГ „Ана Гиздова” .

3. Наименование и адрес на възложителя: Община Брацигово, ул. „Атанас Кабов” № 6а, тел. 03552/2065, факс 03552/2105, пощ. код 4579.

4. Кратко описание на обекта на поръчката: ремонт на лежаща покривна конструкция на съществуващата сграда / частична подмяна на съществуваща дървена конструкция и летвена обшивка/, ремонт на летвена покривка по покрив за керемиди, изкърпване по фасади с вароцим.разтвор,грундиране с готов грунд върху мазилка,при ремонти, боядисване на гладки фасади с височина над 6мс фасаген двукратно и направа на соларна и отоплителна инсталация., частичен вътрешен ремонт

5. Код съгласно номенклатурата на Класификатора на обществените поръчки: 45000000

6. На основание чл.5, ал.2 и чл.35, ал.1 от НВМОП и чл.5, ал.1 т.1 б.”a” и чл.7, ал.1,т.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, решението и обявлението да се изпратят до Агенцията за обществени поръчки за вписване в регистъра на обществените поръчки в 7-дневен срок .

7. Документацията за участие в процедурата се получава от фронт-офиса в сградата на общинска администрация-гр. Брацигово, ул.”Атанас Кабов” № 6а до 17.00 часа на 14 .04 .2011 г. срещу платежен документ за закупуването й.

Цената на тръжната документация е в размер на 100.00 лв. с ДДС.

8. Офертите се приемат до 17.00 часа на 21.04.2011 г. на фронт –офиса на Община Брацигово, ул. “Атанас Кабов “ № 6а.

При приемане на офертите специалиста на фронт офиса е длъжен да положи подписа си и да отбележи върху плика и във входящия регистър следните данни: номер, дата и час на получаване на офертата, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик не се приемат и се връщат незабавно на участника, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра.

9. Отварянето и разглеждането на офертите ще се извърши на 26.04.2011 г. от 10.00 ч.в сградата на Младежки дом гр.Брацигово, община Брацигово, ул.”Христо Смирненски „ № 1.

Документацията необходима за кандидатстване за обявената малка обществена поръчка можете да намерите в секция Администрация - Документи или тук.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик