Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Осигуряване на топъл обяд в община Брацигово   2016 -2020 г.

         Община Брацигово  продължава да предоставя социалната услуга „топъл обяд" на 50 потребители,  които са жители на населените места

в община Брацигово :

гр.Брацигово, с. Бяга, с.Исперихово, с.Козарско, с.Розово, в изпълнение на Договор № BG05FMOP001-3.002-00221-С01, по проект „Топъл обяд в

Община Брацигово - 2016 г.",  Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020", процедура за директно предоставяне на

безвъзмездна финансова помощ финансирана по  Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане  от Фонд за

европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

             Услугата „Топъл обяд" се предоставя  само в работни дни  от  Домашен социален патронаж - Брацигово,  като се спазват

принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене.

             Във връзка с изпълнението на проект „Топъл обяд в Община Брацигово- 2016 г." се осъществяват съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги.

 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

 


06.10.2022г.     В община Брацигово приключи  предоставянето на услугата „ топъл обяд" по проект „ Осигуряване на топъл обяд на територията на Община Брацигово" по  договор  BG05FMOP001-5.001-0057-C09 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица .за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. 


Проектът се реализира за периода 01.01.2021 година до 30.09.2022 година. Общата стойност на проекта възлизаше на  стойност  6
5 915.41 лева

В рамките на 21 месеца  се предоставяше топъл обяд, включващ  супа, основно, десерт и хляб  за 50 броя потребители, одобрени от Дирекция „Социално подпомагане" гр. Пещера в гр. Брацигово, с. Розово, с. Бяга, с. Козарско и с. Исперихово.

 Допустимите целеви групи за проекта са следните:

Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната;

Хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по – висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;

Лица поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност без близки, които да им окажат подкрепа;

Лица, обект на социално подпомагане, за които е установено нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемиологична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 


 

 02.09.2022г.

Средствата за услугата „Топъл обяд" се увеличават на 65 915.41 лева. Това стана възможно след като кметът на Община Брацигово  г-жа Надежда Казакова подписа допълнително споразумение към договор  BG05FMOP001-5.001-0057-C08 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица .за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. 

На този етап всеки ден в кухнята на „Домашен социален патронаж" се приготвя топъл обяд  супа, основно, десерт и хляб  за 50 броя потребители, одобрени от Дирекция „Социално подпомагане" гр. Пещера.

Осигурените средства за хранителни продукти за едно лице от целевата група се увеличи в размер на 2.90 лв. за ден.  

 Основната дейност по договора е осигуряване на топъл обяд, включващ предоставяне на супа, основно ястие,десерт и хляб за 50 лица. Допустимите целеви групи за проекта са следните:

Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната;

Хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по - висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;

Лица поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност без близки, които да им окажат подкрепа;

Лица, обект на социално подпомагане, за които е установено нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемиологична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 

 


30.06.2022г.

Средствата за услугата „Топъл обяд" се увеличават на 63 682.41 лева. Това стана възможно след като кметът на Община Брацигово  г-жа Надежда Казакова подписа допълнително споразумение към договор  BG05FMOP001-5.001-0057-C07 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица .за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. 

На този етап всеки ден в кухнята на „Домашен социален патронаж" се приготвя топъл обяд  супа, основно, десерт и хляб  за 50 броя потребители, одобрени от Дирекция „Социално подпомагане" гр. Пещера.

Осигурените средства за хранителни продукти за едно лице от целевата група се увеличи в размер на 2.90 лв. за ден.  

 Основната дейност по договора е осигуряване на топъл обяд, включващ предоставяне на супа, основно ястие,десерт и хляб за 50 лица. Допустимите целеви групи за проекта са следните:

Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната;

Хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по - висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;

Лица поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност без близки, които да им окажат подкрепа;

Лица, обект на социално подпомагане, за които е установено нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемиологична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 


01.03.2022г.

 Средствата за услугата "Топъл обяд" се увеличават на 55 707.41 лева. Това стана възможно
след като кметът на община Брацигово г-жа Надежда Казакова подписа допълнително споразумение към
договор BG05FMOP001-5.001-0057-C06 за безвъзмездна финансова помощ по Опеативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-уждаещите се лица.
На този етап всеки работен ден в кухнята на „Домашен социален патронаж" се приготвя топъл обяд - супа, основно, десерт
и хляб, за 50 потребители, одобрени от Дирекция „Социално подпомагане" в гр. Пещера.
Осигурените средства за хранителни продукти задно лице от целевата група се увеличиха в размер на
2.90 лв. за ден.

 Основната дейност по договора е осигуряване наопъл обяд, включващ предоставяне на супа, основно
ястие, десерт и хляб за 50 лица. Допустимите целеви групи за проекта са следните:
- лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената
икономическа обстановка в страната;
- хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и небла-
гоприятно протичане на инфекцията;
- лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи, под линията на бедност, без близки,
които да им окажат подкрепа;
- лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в усло-
вията на извънредна епидемиологична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени
потребности.

 

Проектът се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU


14-12-2021

Услугата „Топъл обяд" се удължава в община Брацигово до 30.06.2022  година. Това стана възможно след като кметът на Община Брацигово  г-жа Надежда Казакова подписа допълнително споразумение към договор BG05FMOP001-5.001-0057-C05 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. 

На този етап всеки ден в кухнята на „Домашен социален патронаж" се приготвя топъл обяд  супа, основно и хляб  за 50 броя потребители, одобрени от Дирекция „Социално подпомагане" гр. Пещера.

Осигурените средства за хранителни продукти за едно лице от целевата група се определя в размер на 2.70 лв. за ден.  Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на договора възлизат на 54 805,41 лева.

Основната дейност по договора е осигуряване на топъл обяд, включващ предоставяне на супа, основно ястие, десерт и хляб за 50 лица. Допустимите целеви групи за проекта са следните:

Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната;

Хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по - висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;

Лица поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност без близки, които да им окажат подкрепа;

Лица, обект на социално подпомагане, за които е установено нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемиологична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 

Проектът се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU

 


/30.04.2020г./ Социалната услуга „топъл обяд" продължава да се  предоставя на 50 потребители,  които са жители на населените места в община Брацигово : гр. Брацигово, с.Бяга, с.Исперихово, с.Козарско, с.Розово в изпълнение на Договор № BG05FMOP001-3.002-0022-С06, по проект „Топъл обяд в Община Брацигово - 2016 г.",  Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020", процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  финансирана по  Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане  от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Услугата „Топъл обяд" се предоставя  само в работни дни  от Домашен социален патронаж - гр. Брацигово, като се спазват принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене. Седмичното меню се разработва,  съгласно утвърдени от кмета на община Брацигово рецепти, с цел подобряване на  качеството на  храната .  Във връзка с обявеното извънредно положение в страната , заради разпространеието на COVID - 19.  Служителите ангажирани в приготвянето на храната, стриктно са  спазвали  лична хигиена и въведените противоепидемични мерки, използавли са всички предпазни средства - облекло, маска и ръкавици.   По време на извънредното положение Община Брацигово е предоставяла  съпътстващи мерки, които се изразяват в информираност  на потребителите  как да предпазват себе си и околните от заболяване с корона вирус COVID - 19".

Предоставяне на социалната услуга проект „Топъл обяд в Община Брацигово - 2016г" приключи на  30.04.2020г.

/01.03.2020г./ Социалната услуга „топъл обяд" продължава да се  предоставя на 50 потребители,  които са жители на населените места в община Брацигово : гр. Брацигово, с.Бяга, с.Исперихово, с.Козарско, с.Розово в изпълнение на Договор № BG05FMOP001-3.002-0022-С06, по проект „Топъл обяд в Община Брацигово - 2016 г.",  Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020", процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  финансирана по  Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане  от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Услугата „Топъл обяд" се предоставя  само в работни дни  от Домашен социален патронаж - гр. Брацигово, като се спазват принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене.

Седмичното меню се разработва,  съгласно утвърдени от кмета на община Брацигово рецепти, с цел подобряване на  качеството на  храната .

Във връзка с изпълнението на проект „Топъл обяд в Община Брацигово - 2016 г." служители на Община Брацигово предоставят съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги, помощ при попълване на документи към институции.   

И през месец  януари  и февруари са предоставяни съпътстващи мерки на 12 човека  включващи индивидуални и групови консултации. Груповите консултации са на тема „„Организиране спазването на най-необходимите  хигиенни норми от потребителите и членовете на техните семейства". За всяка консултация всеки участник е получил информационна брошура.

През месец  януари 2020  община Брацигово има подписано допълнитело споразумение № 6 към Договор № BG05FMOP001-3.002-0022-С06, с което се измени срока за предоставяне на социалната услуга до  30.04.2020г.

/31.12.2019г./ Социалната услуга „топъл обяд" продължава да се  предоставя на 50 потребители,  които са жители на населените места в община Брацигово : гр. Брацигово, с.Бяга, с.Исперихово, с.Козарско, с.Розово в изпълнение на Договор № BG05FMOP001-3.002-0022-С06, по проект „Топъл обяд в Община Брацигово - 2016 г.",  Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020", процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  финансирана по  Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане  от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Услугата „Топъл обяд" се предоставя  само в работни дни  от Домашен социален патронаж - гр. Брацигово, като се спазват принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене.

Седмичното меню се разработва,  съгласно утвърдени от кмета на община Брацигово рецепти, с цел подобряване на  качеството на  храната .

Във връзка с изпълнението на проект „Топъл обяд в Община Брацигово - 2016 г." служители на Община Брацигово предоставят съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги, помощ при попълване на документи към институции.   

През месец  ноември и декември са предоставени съпъдстващи мерки на 10 човека  включващи индивидуални и групови консултации. Груповите консултации са на теми „ Планиране на семейния бюджет" и предоставяне на социална услуга по механизъм „Лична помощ". За всяка консултация всеки участник е получил информационна брошура.

През месец  декември 2019г. община Брацигово подписа ново допълнитело споразумение № 6 към Договор № BG05FMOP001-3.002-0022-С06, с което се измени срока за предоставяне на социалната услуга от 31.12.2019г. на  30.04.2020г.


31.10.2019г. Социалната услуга „топъл обяд" продължава да се  предоставя на 50 потребители,  които са жители на населените места в община Брацигово : гр. Брацигово, с.Бяга, с.Исперихово, с.Козарско, с.Розово в изпълнение на Договор № BG05FMOP001-3.002-0022-С06, по проект „Топъл обяд в Община Брацигово - 2016 г.",  Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020", процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  финансирана по  Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане  от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Услугата „Топъл обяд" се предоставя  само в работни дни  от Домашен социален патронаж - гр. Брацигово, като се спазват принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене.

От месец  юни 2018г. седмичното меню се разработва,  съгласно утвърдени от кмета на община Брацигово рецепти, с цел подобряване на  качеството на  храната .

Във връзка с изпълнението на проект „Топъл обяд в Община Брацигово - 2016 г." служители на Община Брацигово предоставят съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги, помощ при попълване на документи към институции.   

 През месец септември и октомври са предоставени съпъдстващи мерки на 15 човека  включващи индивидуални и групови консултации. Груповите консултации са на теми „ Здрави през всеки сезон" и предоставяне на социална услуга по механизъм „Лична помощ". За всяка консултация всеки участник е получил информационна брошура.


30.08.2019г. Социалната услуга „топъл обяд" продължава да се  предоставя на 50 потребители,  които са жители на населените места в община Брацигово : гр. Брацигово, с.Бяга, с.Исперихово, с.Козарско, с.Розово в изпълнение на Договор № BG05FMOP001-3.002-0022-С05, по проект „Топъл обяд в Община Брацигово - 2016 г.",  Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020", процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  финансирана по  Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане  от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Услугата „Топъл обяд" се предоставя  само в работни дни  от Домашен социален патронаж - гр. Брацигово, като се спазват принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене.

От месец  юни седмичното меню се разработва,  съгласно утвърдени от кмета на община Брацигово рецепти, с цел подобряване на  качеството на  храната .

Във връзка с изпълнението на проект „Топъл обяд в Община Брацигово - 2016 г." служители на Община Брацигово предоставят съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги, помощ при попълване на документи към институции.  

През месец юни, юли и август  са предоставени съпъдстващи мерки на 25 човека  включващи индивидуални и групови консултации. Груповите консултации са на теми, във връзка с безопасна и правилна консумация и съхранение на храна през летния сезон, „ За да бъдете здрави", „Възможности за работа през 2019г", както и съвети за безопасно съхранение на храна. За всяка консултация всеки участник е получил информационна брошура.

 

31.05.2019г. Социалната услуга „топъл обяд" продължава да се  предоставя на 50 потребители,  които са жители на населените места в община Брацигово : гр. Брацигово, с.Бяга, с.Исперихово, с.Козарско, с.Розово в изпълнение на Договор № BG05FMOP001-3.002-0022-С05, по проект „Топъл обяд в Община Брацигово - 2016 г.",  Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020", процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  финансирана по  Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане  от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Услугата „Топъл обяд" се предоставя  само в работни дни  от Домашен социален патронаж - гр. Брацигово, като се спазват принципите на балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните, националните стандарти и нормите за хранене.

От месец  юни 2018г. седмичното меню се разработва,  съгласно утвърдени от кмета на община Брацигово рецепти, с цел подобряване на  качеството на  храната .

Във връзка с изпълнението на проект „Топъл обяд в Община Брацигово - 2016 г." служители на Община Брацигово предоставят съпътстващи мерки, които се изразяват в консултиране на потребителите за ползването на социални, административни, здравни услуги, помощ при попълване на документи към институции.  

През месеците април  и май  са предоставени съпъдстващи мерки на 11 човека от с. Исперихово и гр. Брацигово, включващи индивидуални и групови консултации. Груповите консултации са на теми : „ Предоставяне на социални услуги в общността - Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - гр. Брацигов

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик