Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

 

„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ" - КОМПОНЕНТ 1

 

 30.12.2021г.  Новини по проект " Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово", Договор BG05M9OP001-2.018-0030-2014BG05M2OP001-C01, реализиран от Фондация "Фонд за превенция на престъпността ИГА"
 


18.10.2019г. Доклад за първоначално проучване.


01.08. 2019г. Община Брацигово, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.018-0030-С01 и №BG05M9OP001-2.018-0030-2014BG05M2OP001-C01 от 14.03.2019 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирани от Европейски социален фонд на Европейски съюз, за изпълнението на Проект №BG05M9OP001-2.018-0030 „Пилотен модел за социално - икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово" обявява следното работно място, което може да видите ТУК

 


15.07.2019г. Дизайн за първоначално проучване.


15.07. 2019г. Община Брацигово, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.018-0030-С01 и №BG05M9OP001-2.018-0030-2014BG05M2OP001-C01 от 14.03.2019 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирани от Европейски социален фонд на Европейски съюз, за изпълнението на Проект №BG05M9OP001-2.018-0030 „Пилотен модел за социално - икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово" обявява следното работно място, което може да видите ТУК

 


03.06. 2019г. Община Брацигово, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.018-0030-С01 и №BG05M9OP001-2.018-0030-2014BG05M2OP001-C01 от 14.03.2019 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирани от Европейски социален фонд на Европейски съюз, за изпълнението на Проект №BG05M9OP001-2.018-0030 „Пилотен модел за социално - икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово" обявява следното работно място, което може да видите ТУК

 


20.05. 2019г. Община Брацигово, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.018-0030-С01 и №BG05M9OP001-2.018-0030-2014BG05M2OP001-C01 от 14.03.2019 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирани от Европейски социален фонд на Европейски съюз, за изпълнението на Проект №BG05M9OP001-2.018-0030 „Пилотен модел за социално - икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово" обявява следните свободни места, които може да видите ТУК.

 


14.03.2019г.

Сключен договор за предоставяне на БФП по ОПРЧР И ОПНОИР.

На 14.03.2019 г. Община Брацигово подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на труда и социалната политика и Изпълнителна агенция "Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж" за изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.018-0030 "Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово", Финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", Договор № BG05M9OP001-2.018-0030-C01 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", Договор №  BG05M9OP001-2.018-0030-2014BG05M2OP001-C01, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Общата цел на проекта е да подобри социалното включване и осигури трайна интеграция чрез пилотиране на модел за социално-икономическа интеграция на ромската общност в община Брацигово, село Исперихово. Специфичните цели на проектното предложение по ОП РЧР са изцяло съотносими с тези по програмата:

- Да подпомогне интеграцията на пазара на труда на ромската общност в общината;

- Да подобри достъпа да образователни услуги за ранно детско развитие;

- Да подобри достъпа до социални и здравни услуги;

- Да развие капацитета на местната ромска общност.

Специфичната цел на проектното предложение по ОП НОИР също е изцяло съотносима с тези по програмата:

- Да подкрепи социалното включване на деца и ученици от ромската общност в община Брацигово чрез осигуряване на достъп до образование и обучение.

Срокът за изпълнение на проекта е от 01.04. 2019 г. до 31.12.2020 г. Общата стойност на проекта е 884 877.66 лева, от които 500 000 лв. по ОП РЧР и 384 877.66 лв . по ОП НОИР.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. и Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 Файл с информация за изтегляне


17.04.2018г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОР

Указания, Заявление и Методика за участие в процедура за избор на партньор на Община Брацигово във връзка с подготовка и изпълнение на проект за изпълнение на мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура, финансирана по ОП РЧР и ОП НОИР 2014-2020 г.


 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик