Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

 

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ

КОМИСИИ КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО

 ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2023 год.

 

Постоянна комисия по:

Дата и час на заседание:

Икономика, финанси, образование и култура

05.09.2023 г. /вторник/ от

09:00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

05.09.2023 г. /вторник/ от

11:00 ч.

Законност и обществен ред

05.09.2023 г. /вторник/ от

13:30 ч.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

 

№по ред

Входящ номер

Относно:

 

№1

001-00-154

29.08.2023 г.

Приемане Бюджета за 2023 година на Община Брацигово.

№2

001-00-157

31.08.2023 г.

Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата на ЕС на Община Брацигово към 30.06.2023 г.

 

№3

001-00-153

28.08.2023 г.

Приемане на Годишен отчет за проведените обществени поръчки в община Брацигово.

№4

001-00-155

30.08.2023 г.

Разглеждане и приемане на информация за работата на общинска администрация по подадени жалби, сигнали и предложения от граждани.

№5

001-00-156

31.08.2023 г.

Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на община и кметове на кметства на територията на Община Брацигово.

№6

001-00-147

25.08.2023 г.

Учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно със сервитута в границите на общински имоти, публична общинска собственост- част от местен път и улично пространство по плана на с. Розово, общ. Брацигово.

№7

001-00-148

25.08.2023 г.

Разрешение за изработване на ОУП за УПИ ХХ-329, кв.19 по РП на с. Жребичко, общ. Брацигово, поземлен имот с идентификатор 29522.501.399 по КККР на с. Жребичко, общ. Брацигово, собственост на Петко Димитров Шикеров.

№8

001-00-149

25.08.2023 г.

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.39, УПИ XI-462,463,ТУ /имот с идентификатор 06207.502.973 по КККР на гр. Брацигово/ и улица с о.т. 454-454а-401 по РП на гр. Брацигово.

№9

001-00-150

25.08.2023 г.

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.35, УПИ I-390 по РП на гр. Брацигово, имот с идентификатор 06207.502.459 по КККР на гр. Брацигово и улица с о.т. 409-372-371 по РП на гр. Брацигово.

№10

001-00-151

25.08.2023 г.

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ кв.118, УПИ VII /имот с идентификатор 06207.501.643 по КККР на гр. Брацигово/ и улица с о.т. 399-429 по РП на гр. Брацигово.

№11

001-00-152

28.08.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП- Парцеларен план за обект „Определяне на трасе на подземен ел. провод от трафопост в имот с идентификатор 06207.2.823.1 до УПИ I-820- За производство на енергия от фотоволтаици, имот с идентификатор 06207.2.820 по КККР на гр. Брацигово".

 

Заседанието на Общинския съвет ще се проведе

 на 14.09.2023 год.  /четвъртък/ от 10.00 часа

 

 

 

 инж.ВЕСЕЛИНА ДАМОВА,

Председател на Общински съвет - Брацигово

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик