Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

 

 

  

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА

 ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО

ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2022 год.

 

Постоянна комисия по:

Дата и час на заседание:

Икономика, финанси, образование и култура

14.11.2022 г. /понеделник/ от

09:00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

14.11.2022 г. /понеделник/ от

13:00 ч.

Законност и обществен ред

14.11.2022 г. /понеделник/ от

14:30 ч.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

 ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

 

№по ред

Входящ номер

Относно:

 

№1

001-00-235

08.11.2022 г.

Предоставяне безвъзмездно за управление помещение по проект П18 „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България", включен в Компонент 7 „Дигитална свързаност" на Националния план за възстановяване и устойчивост по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

2

001-00-228

04.11.2022 г.

Приемане на информация за работата по програмите за временна заетост за 2022 година и перспективи за 2023 година.

№3

001-00-230

08.11.2022 г.

 

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027- Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд".

№4

001-00-229

07.11.2022 г.

 

Приемане на информация за готовността по поддържане на общинската пътна мрежа за зимен сезон 2022-2023 год.

№5

001-00-231

08.11.2022 г.

 

Разглеждане и приемане на Годишна програма за културните събития, осъществявани от читалищата в община Брацигово през 2023 г.

№6

001-00-232

08.11.2022 г.

 

Разрешение за изработване на ПУП- План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 32888.125.540, 32888.125.541 и 32888.125.548 м."Перето" по кадастралната карта на с.Исперихово, общ.Брацигово.

№7

001-00-233

08.11.2022 г.

 

Разрешение за изработване на ПУП- План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 06207.2.791, м."Свети Спас" по кадастралната карта на гр. Брацигово.

№8

001-00-236

08.11.2022 г.

 

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв. 86, ПИ №827 по плана на с.Равногор, общ.Брацигово.

№9

001-00-234

08.11.2022 г.

 

Кандидатстване на община Брацигово с проектно предложение: „Грижа в дома в община Брацигово" по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, Процедура BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома.

№10

001-00-237

08.11.2022 г.

 

Кандидатстване на община Брацигово с проектно предложение  „Реконструкция и рехабилитация на общински път PAZ1041 /ІІІ - 375, Бяга - Исперихово / - Козарско - Граница общ. ( Брацигово - Кричим ) - Кричим / ІІІ - 866/ от км 0+000.00 до км 3+759.250" пред Държавен Фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция по обявената Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от ПРСР 2014 - 2020 г.

№11

001-00-238

08.11.2022 г.

 

Кандидатстване на община Брацигово с проектно предложение  „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на общинска администрация в гр. Брацигово, община Брацигово" пред Държавен Фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция по обявената Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от ПРСР 2014 - 2020г.

 

№12

001-00-239

08.11.2022 г.

Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство и основен ремонт за 2022 г. на Община Брацигово.

 

Заседанието на Общинския съвет ще се

 проведе на 22.11.2022 год./вторник/ от 10.00 часа

 

 

 

 

 

 

 

            инж.ВЕСЕЛИНА ДАМОВА,

            Председател на Общински съвет - Брацигово

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик