Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

 

 

  

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ

 КОМИСИИ КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО ЗА

 МЕСЕЦ МАРТ 2023 год.

 

Постоянна комисия по:

Дата и час на заседание:

Икономика, финанси, образование и култура

22.03.2023 г. /сряда/ от

09:00 ч.

Териториално развитие, комуникации и околна среда

23.03.2023 г. /четвъртък/ от

09:00 ч.

Законност и обществен ред

23.03.2023 г. /четвъртък/ от

14:30 ч.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

 ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

 

№по ред

Входящ номер

Относно:

 

№1

015-00-6

08.02.2023 г.

Приемане на Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол на „Инфрастрой" ЕООД за 2022 год. и Въпросник за самооценка на вътрешния контрол за 2022 год.

 

№2

015-00-7

08.02.2023 г.

Закупуване на дълготраен материален актив - Регулатор на налягането на стойност до 3000 лв. без ДДС за нуждите на с.Розово.

№3

015-00-9

16.03.2023 г.

Приемане на Годишен финансов отчет на „Инфрастрой" ЕООД, град Брацигово  за 2022 год.

№4

015-00-10

16.03.2023 г.

Закупуване на дълготраен материален актив - Комбиниран багер, със сключване на договор за лизинг за срок от 5 години за нуждите на „Инфрастрой" ЕООД , гр .Брацигово на стойност до 170000 лв. без ДДС.

№5

001-00-31

28.02.2023 г.

Подадено заявление от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" с Вх.№24-92-3/27.01.2023 г. за цялостно освобождаване от такса битови отпадъци за поземлени имоти с идентификатори: 06207.503.121 и 06207.503.159 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Брацигово.

№6

001-00-38

13.03.2023 г.

Предоставяне на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 06207.501.60.1.6 по КККР на гр. Брацигово за безвъзмездно право на ползване в полза Дирекция „Бюро по труда" - Пещера, филиал на Дирекция „Регионална служба по заетостта" - Пловдив, към „Агенция по заетостта" - София за нуждите на Мобилно бюро по труда - Пещера.

№7

001-00-39

13.03.2023 г.

Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем без търг или конкурс за срок от една стопанска година 2023-2024.

№8

001-00-40

13.03.2023 г.

Продажба на  земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена  върху нея сграда, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост.

№9

001-00-41

13.03.2023 г.

Прекратяване на съсобственост в Урегулиран поземлен имот ХIII-562, кв.20 - Търговия и услуги по действащия регулационен план на с. Исперихово, чрез изкупуване на общинската част, представляващ 126.70 кв.м /сто двадесет и шест цяло и седемдесет квадратни метра/.

№10

001-00-42

13.03.2023 г.

Прекратяване на съсобственост в Урегулиран поземлен имот XV-560, кв.20 - Търговия и услуги по действащия регулационен план на с. Исперихово, чрез изкупуване на общинската част, представляващ 202.70 кв.м /двеста и две цяло и седемдесет квадратни метра/.

№11

001-00-43

13.03.2023 г.

Прекратяване на съсобственост в Урегулиран поземлен имот XIV-561, кв.20 - Търговия и услуги по действащия регулационен план на с. Исперихово, чрез изкупуване на общинската част, представляващ 227.70 кв.м /двеста двадесет и седем цяло и седемдесет квадратни метра/.

№12

001-00-48

15.03.2023 г.

Отдаване под наем на сграда- сглобяема метална конструкция, находяща се в УПИ I- Младежки дом, в кв. 45 по плана на с. Бяга- частна общинска собственост за търговска дейност- кафе-аператив, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

№13

001-00-51

15.03.2023 г.

Вземане на решение за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №1, включващ отдел 176, подотдел „в" и обект №2, включващ отдел 167, подотдел „а" от общинска горска територия- м. „Санджак", землище село Равногор, община Брацигово.

№14

001-00-63

16.03.2023 г.

Отпускане на пет кубически метра иглолистна дървесина от общинска горска територия /безвъзмездно/ на И. А. П. от село Равногор за подмяна на покрив на наследствен дом, вследствие от възникнал пожар.

№15

001-00-49

15.03.2023 г.

Състояние на медицинското обслужване на населението в Община Брацигово за 2022 г.

№16

001-00-56

15.03.2023 г.

Отчет за изпълнение на Общинска програма за опазване на околната среда на община Брацигово за 2022 г.

№17

001-00-65

16.03.2022 г.

Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планираните социални услуги на общинско и областно ниво в Община Брацигово, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

№18

001-00-52

15.03.2023 г.

Приемане на Доклад за дейността на МКБППМН в община Брацигово за 2022 г.

№19

001-00-53

15.03.2023 г.

Отчет за работата на читалищата от община Брацигово през 2022 година.

№20

001-00-54

15.03.2023 г.

Определяне на средищните и приемащи училища и детски градини в община Брацигово за преимуществени ползватели на училищния автобус марка "ISUZU", модел "Turquoise" 32+1 места, предоставен на община Брацигово от Министерство на образованието и науката по Договор №ДО1-50/14.02.2023 г.

№21

001-00-35

10.03.2023 г.

Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на община Брацигово в извънбюджетната по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004-0175-C01 - „Патронажна грижа + в община Брацигово - Компонент 2" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.

 

№22

001-00-36

10.03.2023 г.

Утвърждаване на Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома".

№23

001-00-44

13.03.2023 г.

Приемане на план- сметка за необходимите разходи по случай честванията на 147-та годишнина от Априлската епопея в Брациговски въстанически пункт.

№24

001-00-64

16.03.2023 г.

Изменение на Решение №574 от 16.12.2022 г. на ОбС гр. Брацигово за Одобряване на план- сметка за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси за 2023 год. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023 г. на територията на Община Брацигово.

№25

001-00-45

13.03.2023 г.

Разрешение за изработване на   ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор  61220.6.53, м."Кендевото" по КККР на с.Равногор, общ.Брацигово, собственост на Д. А. П.

№26

001-00-46

13.03.2023 г.

Учредяване право на преминаване на отклонение от общата мрежа заедно със сервитута в границите на общински имоти, публична общинска собственост - част от улично пространство /тротоар/ по действащия регулационен план на с. Бяга. 

№27

001-00-47

14.03.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за обект: „Определяне на трасе на подземен електропровод и водопровод, захранващи имот с идентификатор 07586.184.44, м. „Герена" по КККР на с.Бяга, общ.Брацигово.

№28

001-00-57

15.03.2023 г.

Съгласие за промяна собствеността на имот с идентификатор 06207.502.458 по КККР на гр.Брацигово, УПИ VII-За строителен техникум, кв.35 по РП на гр.Брацигово  от публична в частна общинска собственост.

№29

001-00-58

15.03.2023 г.

Разрешение за поставяне на  преместваемо съоръжение „Вендинг-автомат" върху терен публична общинска собственост - представляващ 1 кв.м. тротоарна площ - част от имот с идентификатор 06207.502.9622 по КККР на гр.Брацигово пред УПИ I-Община и ДСК, кв.38 по РП на гр.Брацигово е необходимо ОбС - Брацигово да съгласува приложената схема за поставяне.

№30

001-00-59

15.03.2023 г.

Удължаване на срока за представяне на проект за Общ устройствен план и ПУП-ПРЗ.

№31

001-00-60

15.03.2023 г.

Съгласуване  искане за  изменение  на  ПУП-ПРЗ  за  част  от  кв. 7,   УПИ II - Спортен терен по плана на л-ще „Розовски вриз", общ.Брацигово.

№32

001-00-61

15.03.2023 г.

Разрешение за изработване на   ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор  32888.124.13, м."Керената" по КККР на с.Исперихово, общ.Брацигово, собственост на Община Брацигово.

№33

001-00-62

15.03.2023 г.

Разрешение за изработване на   ПУП-ПРЗ на имот с идентификатор  37705.61.42, м."Батала" по КККР на с.Козарско, общ.Брацигово,  собственост на  „Хийт Пропърти" ООД гр.София.

№34

001-00-55

15.03.2023 г.

Даване на съгласие Община Брацигово съвместно с община Пещера да учреди Местна инициативна група (МИГ) „МИГ Пещера- Брацигово" по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности от Мярка 19 „Водени от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и определяне на представител в колективния върховен орган (Общо събрание) и в колективния управителен орган (Управителен съвет) на „МИГ Пещера- Брацигово".

№35

001-00-50

15.03.2023 г.

Одобряване на Меморандум за сътрудничество между Община Брацигово и Регионален исторически музей- гр. Пазарджик.

 

Заседанието на Общинския съвет ще се проведе

 на 31.03.2023 год. /петък/ от 10.00 часа

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик