Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

 

 

П   О   К   А   Н   А   

 

 

Съобщаваме Ви, че на основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА

 се свиква заседание на Общински съвет гр. Брацигово.

 Заседанието ще се проведе на 27.01.2023 г. /петък /

 от 10.00 часа в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово

 

 

При следния проект за дневен ред:

 

№по ред

Входящ номер

Относно:

 

№1

001-00-5

10.01.2023 г.

Даване на съгласие за участие на Община Брацигово като партньор в Проект „Проверка на въздействието върху селските райони- Сътрудничество за по- добро и фокусирано управление на слабо населени селски, крайбрежни и планински райони" Coop4RURALGov, с Номер 01C0297 по програма Интеррег Европа 2021- 2027.

Докладва: Атанас Славов- юрисконсулт на Община Брацигово

 

2

001-00-3

09.01.2023 г.

Приемане на отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост през 2022 година.

Докладва: Габриела Апостолова- мл.експерт „Общинска собственост"

№3

001-00-7

10.01.2023 г.

 

Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в община Брацигово за 2023 година.

Докладва: Габриела Апостолова- мл.експерт „Общинска собственост"

№4

001-00-2

09.01.2023 г.

 

Определяне на недвижими имоти, публична общинска собственост и недвижими имоти, частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане за 2023 година.

Докладва: Габриела Апостолова- мл.експерт „Общинска собственост"

№5

001-00-8

10.01.2023 г.

 

Удължаване срока на Договор №Д-107/02.12.2019 г. за временно и възмездно ползване под наем на Поземлен имот с идентификатор 61220.9.204 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Равногор, находящ се в местност „СУХ ОДЖАК".

Докладва: Габриела Апостолова- мл.експерт „Общинска собственост"

№6

001-00-4

10.01.2023 г.

 

Отчет на Кмета на общината за изпълнение на актовете на Общински съвет за второто полугодие на 2022 г. и останали за изпълнение през първото полугодие на 2022 год.

Докладва: Анелия Методиева- Директор Дирекция „СА"

№7

001-00-9

10.01.2023 г.

Приемане на Регионална програма за управление на отпадъците на територията на регион Пазарджик (с модул за всяка от общините от регионалната система) за периода 2021-2028 г.

Докладва: Татяна Симонова- гл. експерт „ЕЗСД"

№8

001-00-10

11.01.2023 г.

 

Разглеждане на информация за културните събития и прояви в община Брацигово, включени в календара за 2023 година.

Докладва: Иванка Стефанова- гл. експерт „Образование и култура"

№9

001-00-14

12.01.2023 г.

 

Разглеждане на  „Анализ на потребностите относно подкрепата за личностно развитие на децата и учениците  за плановия период 2023-2025 година".

Докладва: Иванка Стефанова- гл. експерт „Образование и култура"

№10

001-00-15

13.01.2023 г.

 

Приемане на Наредба за реда за управление на горските територии- собственост на община Брацигово.

Докладва: Ангелина Калинова- мл. Експерт „ЗГВ"

№11

001-00-13

12.01.2023 г.

 

Отчет за направените разходи за отбелязване на 130 години от обявяване на Брацигово за град и 45 години от създаване на селищната система.

Докладва: София Тачева- Главен счетоводител

№12

001-00-11

11.01.2023 г.

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв. 131, УПИ V- За спа център, физиотерапия, плувен басейн, паркинг, спортни, атракционни, забавни и обекти на отдиха по РП на гр. Брацигово, имот с идентификатор 06207.503.115 по КККР на гр. Брацигово.

Докладва: арх. Димитър Боюклиев- гл. архитект на Община Брацигово

№13

001-00-12

11.01.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП- Парцеларен план за обект: „Кабелна линия 1Kv от табло НН на ТП „Розовски вриз" до ново електромерно табло пред имот с идентификатор 62973.2.5 /УПИ I- 146.170, За индивидуално вилно застрояване/, м. Юнтала по КККР на с. Розово, общ. Брацигово.

Докладва: арх. Димитър Боюклиев- гл. архитект на Община Брацигово

№14

 

Изказвания, питания и предложения от граждани.

 

             С уважение,

            инж. ВЕСЕЛИНА ДАМОВА

           Председател на Общински съвет-Брацигово  

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик