Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

П   О   К   А   Н   А   

 

 

Съобщаваме Ви, че на основание чл. 25, т. 1

от ЗМСМА се свиква заседание на Общински съвет

                         гр. Брацигово. Заседанието ще се проведе на

 29.07.2022 г. /петък /от 10.00 часа

 в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово

 

 

При следния проект за дневен ред:

№по ред

Входящ номер

Относно:

№1

015-00-58

18.07.2022 г.

Разглеждане и приемане на доклад от извършен финансов одит в „Инфрастрой" ЕООД.

Докладва:арх.Младен Китов- Председател на Постоянната комисия по Оперативен контрол на „Инфрастрой"ЕООД

 

№2

015-00-55

14.07.2022 г.

Приемане на доклад за дейността на „Инфрастрой" ЕООД, град Брацигово за периода от 01.01.2022 год. до 30.06.2022 год.

Докладва:арх.Младен Китов- Председател на Постоянната комисия по Оперативен контрол на „Инфрастрой"ЕООД

 

3

015-00-56

14.07.2022 г.

Сключване на анекс към Договор за възлагане на управлението на „Инфрастрой" ЕООД №Д-109/02.11.2020 г. за увеличение на брутното месечно възнаграждение от 1800 лв. на 2000 лв., считано от 01.08.2022 г.   

  Докладва:арх.Младен Китов- Председател на Постоянната комисия по Оперативен контрол на „Инфрастрой"ЕООД           

№4

015-00-57

14.07.2022 г.

Актуализиране на проекти за учредяване на СОЗ и финализиране на процеса по одобряване на СОЗ.

Докладва:арх.Младен Китов- Председател на Постоянната комисия по Оперативен контрол на „Инфрастрой"ЕООД

№5

008-00-22

11.07.2022 г.

Отчет за дейността на Общински съвет- град Брацигово и неговите комисии за периода от 01 декември 2021 год. до 30 юни 2022 год. включително.

Докладва:инж.Веселина Дамова- Председател на Общински съвет град Брацигово

№6

 

001-00-153

12.07.2022 г.

Приемане на отчет за извършените разпоредителни  сделки с общинско имущество и информация за изпълнение на договорните отношения по действащи договори за наем за второто тримесечие за 2022 год.

Докладва: Габриела Апостолова- мл.експерт „Общинска собсвеност"

№7

 

 

001-00-154

12.07.2022 г.

Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост с обща площ  55.20 кв.м. а именно: кабинет с площ 8.80 кв.м., кабинет с площ 11.00 кв.м., кабинет с площ 13.30 кв.м., манипулационна с площ 8.80 кв.м., както и идеални части от общите части ½ ид.част от санитарен възел, целият с площ 6.50 кв.м., ½ ид.част от общ коридор, целият с площ 4.90 кв.м. и ½ ид.част от чакалня, цялата с площ 15.20 кв.м., находящи се на първи етаж в масивна двуетажна сграда „Здравна служба и аптека", построена в УПИ II-192 в кв.29 по регулационния план на село Исперихово.

Докладва: Габриела Апостолова- мл.експерт „Общинска собсвеност"

№8

 

001-00-155

12.07.2022 г.

Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост с обща площ  25.80 кв.м. а именно: кабинет с площ 12.50 кв.м., както и идеални части от общите части ½ ид.част от санитарен възел, целият с площ 6.50 кв.м., ½ ид.част от общ коридор, целият с площ 4.90 кв.м. и ½ ид.част от чакалня, цялата с площ 15.20 кв.м., находящи се на първи етаж в масивна двуетажна сграда „Здравна служба и аптека", построена в УПИ II-192 в кв.29 по регулационния план на село Исперихово.

Докладва: Габриела Апостолова- мл.експерт „Общинска собсвеност"

№9

001-00-156

12.07.2022 г.

Закупуване на поземлен имот с идентификатор 32888.124.13 по КККР на с. Исперихово от Димитър Данаилов Георгиев.

Докладва: Габриела Апостолова- мл.експерт „Общинска собсвеност"

№10

001-00-163

18.07.2022 г.

Даване на съгласие за подписване на Декларация в полза на „Военно формирование 28920" гр. Брацигово.

Докладва: Габриела Апостолова- мл.експерт „Общинска собсвеност"

№11

001-00-152

12.07.2022 г.

Отчет на Кмета на общината за изпълнение  на актовете на Общински съвет за първото полугодие на 2022 год. и останали за изпълнение през второто полугодие на 2021 год.

Докладва:инж.Анелия Методиева- Директор Дирекция „СА"

№12

001-00-144

08.07.2022 г.

Прехвърляне  заемообразно на средства от бюджетната сметка на община Брацигово в извънбюджетната по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0185-C01- „Патронажна грижа + в община Брацигово" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.

Докладва:инж.Анелия Методиева- Директор Дирекция „СА"

№13

001-00-142

05.07.2022 г.

Прехвърляне на заемообразно на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на Оперативна програма за Храни и/или основно материално подпомагане на най- нуждаещите се лица- Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001- „3.1- Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19".

Докладва: Мария Пищалова-гл.експерт „ТУТ и ПЗ"

№14

001-00-143

07.07.2022 г.

Промяна на предназначението на поземлени имоти от земеделски в горски територии на община Брацигово.

Докладва: Ангелина Калинова- мл.експерт „ЗГВ"

 

№15

001-00-158

13.07.2022 г.

Определяне на училище, включено в Списъка на средищните детски градини и училища на Република България, определени от Министерски съвет.

Докладва:Иванка Стефанова- гл.експерт „Образование и култура"

№16

001-00-157

13.07.2022 г.

Информация за готовността на общинските учебни заведения за новата учебна 2022/2023 година.

Докладва:Иванка Стефанова- гл.експерт „Образование и култура"

 

17

 

001-00-159

13.07.2022 г.

План за действие на община Брацигово за периода 2022-2023 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.

Докладва:Иванка Стефанова- гл.експерт „Образование и култура"

18

001-00-161

14.07.2022 г.

Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство и основен ремонт за 2022 г. на Община Брацигово.

Докладва: София Тачева- Главен счетоводител

№19

001-00-162

14.07.2022 г.

Отписване на несъбираеми просрочени вземания.

Докладва: София Тачева- Главен счетоводител

№20

001-00-145

11.07.2022 г.

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.123, УПИ III- Цех за пластмасови и нишковидни материали, имот с идентификатор 06207.501.1510 по КККР на гр. Брацигово съгласно приложената скица- предложение.

Докладва:арх.Димитър Боюклиев- гл.архитект на Община Брацигово

№21

001-00-146

11.07.2022 г.

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.1, ПИ №5 Стопанска дейност по плана на с. Козарско, общ. Брацигово.

Докладва:арх.Димитър Боюклиев- гл.архитект на Община Брацигово

№22

001-00-147

11.07.2022 г.

Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение „Вендинг- автомат" върху терен публична общинска собственост- представляващ 1 кв.м. тротоарна площ- част от имот с идентификатор 06207.502.9622 по КККР на гр. Брацигово пред УПИ I- Община и ДСК, кв.38 по РП на гр. Брацигово е необходимо ОбС- Брацигово да съгласува приложената схема за поставяне.

Докладва:арх.Димитър Боюклиев- гл.архитект на Община Брацигово

№23

001-00-148

11.07.2022 г.

Одобряване на изменение на ПУП-ПР на имот с идентификатор 61220.514.7 по КККР на с. Равногор, л-ще „Васил Петлешков", общ. Брацигово, съгласно приложената скица- предложение.

Докладва:арх.Димитър Боюклиев- гл.архитект на Община Брацигово

№24

001-00-149

11.07.2022 г.

Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 61220.36.737, м."Чечево" по кадастралната карта на с. Равногор, общ. Брацигово.

Докладва:арх.Димитър Боюклиев- гл.архитект на Община Брацигово

№25

001-00-150

12.07.2022 г.

Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.20А, УПИ XI- Производствена дейност, имот с идентификатор 06207.501.1795 по КККР на гр. Брацигово.

Докладва:арх.Димитър Боюклиев- гл.архитект на Община Брацигово

№26

001-00-160

14.07.2022 г.

Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ на поземлени имоти с идентификатори 06207.2.823 и 06207.2.836, м."Свети Спас" по кадастралната карта на гр. Брацигово, собственост на „Бари КБК Груп" ООД.

Докладва:арх.Димитър Боюклиев- гл.архитект на Община Брацигово

№27

 

Изказвания, питания и предложения от граждани.

 

 

 

            С уважение,

            инж. ВЕСЕЛИНА ДАМОВА

           Председател на Общински съвет-Брацигово  

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик