Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Дневен ред

              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

 

 

 

П   О   К   А   Н   А   

 

Съобщаваме Ви, че на основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА

 се свиква заседание на Общински съвет гр. Брацигово.

 Заседанието ще се проведе на 28.04.2023 г. /петък /

 от 10.00 часа в сградата на „Младежки дом" гр.Брацигово

 

При следния проект за дневен ред:

 

№по ред

Входящ номер

Относно:

 

№1

001-00-82

11.04.2023 г.

Приемане на отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинска програма за закрила на детето за 2022 год. и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 год.

Докладва: Димитър Попов- Директор ДСП гр. Пещера

№2

001-00-88

12.04.2023 г.

Определяне на разчети и лимити за уреждане на бюджетни взаимоотношения за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на Община Брацигово, съобразно Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавно обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната осигурителна каса за 2022 г.

Докладва: София Тачева- Главен счетоводител

 

№3

001-00-79

11.04.2023 г.

Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост с обща площ  29.60 кв.м. а именно:  помещение за зъботехническа лаборатория  с площ 16.10 кв.м. и ½ ид.част от общ коридор с площ 24.00 кв.м. и  ½ ид.част от санитарен възел с площ 3.00 кв.м., находящ се на първи етаж  откъм северната фасада на двуетажна масивна сграда - Здравен дом, построена в УПИ І-804, в кв.37 по плана на село Козарско.

Докладва: Габриела Апостолова- мл.експерт „ОС"

№4

001-00-84

12.04.2023 г.

Продажба на Урегулиран поземлен имот І-438, в кв.52, по Подробен устройствен план на село Исперихово, с площ от 410.00 кв.м., чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.    Докладва: Габриела Апостолова- мл.експерт „ОС"             

№5

001-00-85

12.04.2023 г.

Прекратяване на съсобственост върху Урегулиран поземлен имот ХIII-562, кв.20 - Търговия и услуги по действащия регулационен план на с. Исперихово с наследниците на Георги Гавраилов Масларев.

Докладва: Габриела Апостолова- мл.експерт „ОС"

№6

001-00-86

12.04.2023 г.

Прекратяване на съсобственост върху Урегулиран поземлен имот XV-560, кв.20- Търговия и услуги по действащия регулационен план на с. Исперихово с наследниците на Стоян Стоянов Георгиев.

Докладва: Габриела Апостолова- мл.експерт „ОС"

№7

001-00-87

12.04.2023 г.

Прекратяване на съсобственост върху Урегулиран поземлен имот XIV-561, кв.20- Търговия и услуги по действащия регулационен план на с. Исперихово с Димитър Гавраилов Масларов.

Докладва: Габриела Апостолова- мл.експерт „ОС"

№8

001-00-81

11.04.2023 г.

Учредяване право на прокарване на отклонение от общата мрежа заедно със сервитута в границите на общински имоти, публична общинска собственост- част от улично пространство по КККР на с. Розово, общ. Брацигово.

Докладва: арх. Димитър Боюклиев- гл. архитект на Община Брацигово

№9

001-00-77

10.04.2023 г.

Приемане на отчета за поддържане на пътна мрежа в община Брацигово при зимни условия за сезон 2022-2023 година.

Докладва:Димитър Димитров-мл.експерт „ОМП" и „ЗН"

№10

001-00-80

11.04.2023 г.

Приемане на годишен отчет за изпълнение на План за енергийна ефективност на община Брацигово за 2022г.

Докладва: Анна Дамянова- гл.спец. ВОЕ и НС

№11

001-00-83

11.04.2023 г.

Прехвърляне заемообразно на средства от бюджетната сметка на община Брацигово в извънбюджетната по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0070-С01 -  „Грижа в дома в община Брацигово", Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2021 -2027".

Докладва: Анелия Методиева- Директор Дирекция „СА"

№12

 

Изказвания, питания и предложения от граждани.

 

 

 

 


            С уважение,

            инж. ВЕСЕЛИНА ДАМОВА

           Председател на Общински съвет-Брацигово  

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик